Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT

Fungsi Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT

1. Merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan Enterprise Architecture (EA), Repositori dan Portal MyGovEA         serta membangunkan kapabiliti EA di peringkat Kementerian dan Agensi Sektor Awam

2. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam                (PSPSA) dan Kamus Data Sektor Awam (DDSA) di peringkat Kementerian dan Agensi

3. Merancang, mengurus,  menyelaras dan melaksana Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal  ICT Sektor Awam (JTISA)

4. Merancang, mengurus dan menyelaras Kemajuan Laluan Kerjaya Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat Sektor          Awam

5. Merancang, mengurus dan menyelaras Program Pembangunan Sumber Manusia Skim Perkhidmatan Sistem            Maklumat Sektor Awam

6. Merancang, mengurus, menyelaras dan  melaksana program kolaboratif  strategik ICT Sektor Awam                           dengan kerajaan luar negara, akademia serta pihak industri dalam dan luar negara

7. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana Mesyuarat Jawatankuasa MyDIGITAL Kluster Kerajaan                  serta menyelaras pelaporan berkaitan inisiatif MyDIGITAL Sektor Awam

8. Memantau kemajuan pelaksanaan projek-projek ICT agensi Sektor Awam, mengurus Kumpulan Wang                        Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor Awam (KWAICT) dan menyelaras dasar ICT Sektor Awam yang                      dikeluarkan oleh MAMPU

Seksyen Pemantauan Pelaksanaan EA (SPEA)

1.  Merancang, mengurus dan menyelaras Pelan Induk dan Dasar Enterprise Architecture (EA

2. Merancang, mengurus dan menyelaras tadbir urus EA Sektor Awam

3. Merancang, memantau pelaksanaan EA Sektor Awam di peringkat Kementerian

4. Merancang, mengurus dan menyenggara Portal dan Repositori MyGovEA

5. Merancang, mengurus dan membangunkan kandungan Repositori dan Portal MyGovEA

6. Merancang, mengurus, menyelaras dan membangunkan kapabiliti EA Sektor Awam termasuk kursus/latihan,  program kesedaran dan Transfer of Knowledge

Seksyen Pemantauan dan Penyelarasan Strategik ICT (SPSI)

1. Mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam (PSPSA)

2. Merancang,mengurus dan menyelaras pelaksanaan Kamus Data Sektor Awam (DDSA) di peringkat Kementerian     dan Agensi

3. Menyelaras permohonan projek ICT di bawah peruntukan pembangunan (DE)  bagi Sektor ICT MAMPU

4. Menyelaras penyediaan input bagi program ICT di bawah Rancangan Malaysia (RMK) di peringkat Sektor ICT              MAMPU

5. Mengurus, menyelaras  dan menyenggara Sistem Kamus Data Sektor Awam (SDDSA)

Seksyen Penilaian Projek ICT (SPPI)

1. Merancang, mengurus,  menyelaras dan melaksana Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal  ICT Sektor Awam (JTISA)

2. Mengurus dan menyelaras laporan penilaian  cadangan  projek-projek ICT di bawah Rancangan Malaysia

3. Mengurus, menyelaras dan memantau  pelaksanaan Sistem Aplikasi Profil  Projek ICT Sektor
Awam (PROFIT)

4. Merancang, mengurus dan membangunkan Repositori Maklumat Rujukan JTISA

5. Mengurus dan menyelaras maklumbalas teknikal berkaitan Perolehan dan Penilaian Projek ICT

6. Memberi khidmat nasihat berdasarkan Pekeliling Perolehan Projek ICT yang sedang berkuatkuasa

Seksyen Pengurusan Kerjaya Perkhidmatan Sistem Maklumat (SPSM)

1. Merancang, mengurus dan menyelaras Kemajuan Laluan Kerjaya Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat melalui Laluan Fast Track, Subject Matter Expert ICT, Time Based dan Laluan Biasa

2. Merancang, mengurus dan menyelaras Pelan Perancangan Penggantian untuk jawatan strategik Skim Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat Sektor Awam

3. Mengurus setia Mesyuarat Panel Penilaian Pembangunan Kompetensi dan Kerjaya Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat Sektor Awam

4. Merancang, mengurus dan menyelaras penilaian, perakuan dan pemantauan bagi SME Special Assignment (SSA)  Pegawai SME ICT

5. Mengurus Repositori Perkhidmatan Sistem Maklumat Sektor Awam melalui Sistem Pengurusan Kerjaya (SPK)

6. Merancang, menyelaras dan melaksanakan libat urus Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat bersama Ketua Perkhidmatan Sistem Maklumat

7. Menyelaras dan menyediakan ulasan pengukuhan struktur organisasi ICT Kementerian/ agensi

Seksyen Pembangunan Kompetensi Perkhidmatan Sistem Maklumat (SPKP)

1. Merancang, mengurus dan membangun Program Pembangunan Sumber Manusia Perkhidmatan Sistem
Maklumat Sektor Awam

2. Merancang, mengurus, membangun dan memantau Pelan Pembangunan Kompetensi Perkhidmatan
Sistem Maklumat Sektor Awam

3. Merancang, mengurus, membangun dan memantau Training Roadmap Perkhidmatan Sistem Maklumat Sektor Awam

4. Merancang, mengurus, membangun dan memantau program penempatan khas melalui kolaborasi
strategik dengan IPTA, IPTS dan industri dalam dan luar negara

5. Menyelaras pemilihan calon bagi program penajaan dan latihan (HLP, JICA, COTI, Biasiswa Agong)

6. Merancang, mengurus dan melaksana program pembangunan kompetensi teknikal ICT dan umum/insaniah Perkhidmatan Sistem Maklumat Sektor Awam melalui program pensijilan profesional ICT

7. Mengurus permohonan bagi Program Professional Technologist dan Certified Technician Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) Perkhidmatan Sistem Maklumat Sektor Awam

Seksyen Kolaboratif Strategik ICT Sektor Awam (SKSI)

1. Merancang, menyelaras dan melaksana program kolaboratif strategik ICT Sektor Awam dengan pihak akademia dan industri dalam dan luar negara

2. Merancang, menyalaras dan melaksana program kolaboratif  strategik di peringkat antarabangsa

3. Merancang, mengurus dan menyelaras program/aktiviti berkaitan Government Chief Information Officer dalam dan luar negara

4. Merancang, mengurus, menyelaras dan menyediakan platform perkongsian idea bagi trend teknologi terkini serta inisiatif pendigitalan Sektor Awam kepada Chief Information Officer (CIO) dan Pengurus ICT Sektor Awam

5. Menyelaras dan memantau Key Performance Indicator (KPI) Generik dan KPI Spesifik Penjawat Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam (PPTPA) Tier 1,2,3 dan 4

6. Menyelaras dan menyediakan input/ maklum balas/ ulasan bagi Kertas Jemaah Menteri, Mesyuarat MJM, Mesyuarat Tertinggi Kerajaan serta program yang merentasi Kementerian/agensi di peringkat Sektor ICT MAMPU

7. Merancang, menyelaras, mengurus setia dan melaksana Mesyuarat Sektor ICT

8. Menyelaras urusan pentadbiran dan pengurusan di peringkat Sektor ICT

Seksyen MyDIGITAL Kluster Kerajaan (SMKK)

1. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana Mesyuarat Jawatankuasa MyDIGITAL Kluster Kerajaan

2. Mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan inisiatif dan program di bawah Kluster Kerajaan bagi Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia (RTEDM) dan Dasar 4IR Negara (D4IRN)

3. Mengurus dan menyelaras input strategik Kluster Kerajaan bagi Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Majlis Ekonomi Digital & 4IR Negara (JKP MED4IRN) dan Mesyuarat Majlis Ekonomi Digital & 4IR Negara (MED4IRN)

4. Menyelaras penglibatan MAMPU dalam inisiatif kluster MyDIGITAL

5. Melaksanakan kerjasama strategik dengan Pejabat Pengurusan Perubahan Strategik, Unit
Perancang Ekonomi (EPU) bagi program MyDIGITAL Kluster Kerajaan


Seksyen Pemantauan Projek ICT dan Penyelarasan Dasar ICT (SPPD)

1. Memantau kemajuan pelaksanaan projek ICT agensi Sektor Awam melalui Jawatankuasa Pemantauan Projek ICT (JPPI)

2. Merancang, mengurus, menyelaras, dan memantau pelaksanaan Kumpulan Wang Amanah  Pembangunan Projek ICT Sektor Awam (KWAICT)

3. Mengurus dan menyelaras dasar, pekeliling, surat pekeliling, surat arahan KP MAMPU dan garis panduan ICT Sektor Awam

4. Merancang, mengurus dan menyelaras langganan bahan penyelidikan ICT MAMPU

5. Menyelaras dan memantau Key Performance Indicator (KPI) Outcome Based Budgeting (OBB) Sektor ICT MAMPU

6. Menyelaras sasaran kerja tahunan (SKT) Sektor ICT MAMPU

7. Mengurus, menyelaras dan memantau sasaran kerja tahunan (SKT) BSA melalui Sistem MyPrestasi


Info Halaman:     Jumlah Paparan-     933
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 38
Jumlah pelawat: 400478
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU