Soalan Lazim/FAQs

5. Dalam usaha meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian (delivery system) Kerajaan, di manakah kedudukan sistem nilai dalam proses membuat keputusan?

Kerajaan sentiasa mengutamakan sistem nilai dalam usaha meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian Kerajaan. Dalam memantapkan mekanisme pelaksanaan program-program nilai, Kerajaan telah memperkenalkan beberapa program penerapan nilai-nilai murni.
Di antaranya ialah memastikan semua Jabatan Kerajaan mempunyai Kod Etika Jabatan yang menetapkan nilai teras dan nilai kembangan sebagai panduan asas anggota organisasi dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Kerajaan juga telah memperkenalkan program penerapan akhlak dan nilai murni menerusi modul latihan Pengurusan Integriti untuk semua peringkat perkhidmatan dan memasukkan elemen nilai murni dalam kurikulum sekolah dan institusi pengajian tinggi.