Portal Rasmi MAMPU

Laman Web Rasmi Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Multi Language [EN] [BM]
Peta Laman MyGoverment
W3C Disability Accessibility
Arkib elektronik Online E-Participation
Broadcast
Pengenalan Kami
Berita
Soalan Lazim Piagam Pelanggan
Hubungi Kami
Procument Ketua Pegawai Maklumat Kerajaan Pelan Strategik MAMPU 2021-2025
Soalan Lazim
>> Perkhidmatan Perundingan ICT
1. Apakah bidang kepakaran perkhidmatan perundingan ICT MAMPU yang disediakan kepada agensi

Terdapat 9 bidang kepakaran perkhidmatan perundingan ICT MAMPU yang berada di bawah 3 bidang utama iaitu:

Strategik

i.  Perancangan Strategik ICT ( Termasuk Enterprise Architecture)
ii. Pengurusan Projek ICT
iii. Pengurusan Maklumat (Termasuk Big Data Analytic (BDA) dan Artificial Intelligence (AI))

Pembangunan Sistem

i.   Pembangunan Sistem
ii.  Pengurusan Pangkalan Data
iii. Pengurusan Jaminan Kualiti Sistem Aplikasi (Termasuk Function Point Analysis (FPA) dan Independent verification & Validation (IV&V)

Teknikal

i.  Pengurusan Pusat Data
ii. Pengurusan Rangkaian
iii. Pengurusan Keselamatan Maklumat

2. Apakah dokumen panduan yang boleh dirujuk oleh agensi

i.    Garis Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA)
ii.  Garis Panduan Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor Awam (KWAICT)
iii. Handbook Independent Verification & Validation (IV&V)
iv.  Panduan Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA)
v.  Independent Verification & Validation (IV&V) Quick Guide
vi. Garis Panduan Perancangan Strategik Pendigitalan Sektor Awam (PerSPSA)
vii. Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam 2021-2025
viii. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2021 Dasar Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Sektor Awam
ix. Polisi dan Garis Panduan Pelaksanaan Penggunaan Peranti Milik Persendirian (BYOD)
x.  Polisi dan Garis Panduan Perlindungan Ketirisan Maklumat Elektronik (DLP)
xi. Garis Panduan Pelaksanaan Penggunaan Peranti Milik Persendirian (BYOD)
xii. Garis Panduan Perlindungan Ketirisan Maklumat Elektronik (DLP)
xiii. Toolkit Pelan Pemulihan Bencana (DRP) MAMPU-Business Impact Analysis (BIA)&Risk Assessment (RA) Analysis Versi 2.0
xiv. Dokumen Pelan Pemulihan Bencana (DRP) ICT Versi 1.0
xv.  Government Wide Reference Architechure (GWRA) Aplikasi bagi Sektor Awam

3. Agensi manakah yang layak memohon perkhidmatan perundingan ICT MAMPU

Agensi Persekutuan, Agensi Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Persekutuan, Agensi Kerajaan Negeri, Jabatan Negeri, Badan Berkanun Negeri, Dan Pihak Berkuasa Tempatan

4. Apakah bentuk penglibatan perunding MAMPU

Memberi khidmat perundingan dan khidmat nasihat kepada agensi sektor awam mengikut bidang kepakaran.

5. Apakah keutamaan perkhidmatan perundingan ICT MAMPU

i. Khidmat Perundingan diberi keutamaan bagi projek ICT berimpak tinggi dan merentas agensi
ii. Khidmat nasihat disediakan kepada projek ICT agensi dengan ciri-ciri berikut:
 a.  Projek berimpak  rendah/sederhana.
 b. Agensi yang mempunyai perjawatan IT yang ramai
c.  Pasukan projek khusus disediakan oleh pihak kerajaan/agensi

>> Galeri Aplikasi Mudah Alih Kerajaan Malaysia (GAMMA)
1. Apakah itu GAMMA?

GAMMA adalah sebuah gudang atau galeri aplikasi mudah alih perkhidmatan kerajaan yang berinovatif, selamat, dipercayai  dan sahih.  Kerajaan telah memperkenalkan GAMMA, sebuah galeri berpusat dan sahih untuk memudahkan rakyat Malaysia memuat turun aplikasi yang diperlukan untuk urusan berkaitan kerajaan. Semua aplikasi mudah alih Kerajaan yang dimuat naik melalui GAMMA adalah menjadi hak milik Kerajaan Malaysia dan dipaparkan di bawah nama “Government of Malaysia”. 

GAMMA boleh di capai melalui portal   http://gamma.malaysia.gov.my/ atau muat turun aplikasi GAMMA.my dari App Store, Play Store dan Huawei AppGallery

2. Siapakah yang boleh menggunakan perkhidmatan GAMMA?

Perkhidmatan GAMMA disediakan untuk kegunaan agensi Kerajaan yang ingin menerbitkan aplikasi mudah alih dan dicapai oleh orang awam.

3. Apakah faedah GAMMA?

(i)  Penjimatan kos

GAMMA menyediakan satu ‘akaun’ berpusat yang mana segala aplikasi dari pelbagai Agensi Pelaksana dimuatnaik melalui GAMMA menggunakan akaun rasmi Kerajaan Malaysia dan kos tersebut ditanggung oleh Agensi Peneraju. Agensi Pelaksana tidak perlu mengeluarkan sebarang kos untuk langganan tersebut.

(ii) Sahih dan Dipercayai

Setiap App diterbitkan atas nama Kerajaan Malaysia. Oleh itu, kesahihan data dan fungsi aplikasi adalah terjamin untuk digunakan oleh Pengguna.

(iii) Khidmat Sokongan dan Meja Bantuan

Penyediaan khidmat sokongan dan meja bantuan secara dalam talian  merangkumi bantuan teknikal, penyediaan pelaporan dan pelaksanaan program pengurusan perubahan bertujuan untuk peningkatan kualiti App. Khidmat bantuan tersebut boleh disalurkan melalui fungsi “Hubungi Kami” di portal rasmi GAMMA melalui https://gamma.malaysia.gov.my/contactus atau e-mel ke supports-gamma@mampu.gov.my

4. Adakah MAMPU menyediakan sebarang garis panduan berkaitan GAMMA?

Ya. MAMPU telah menerbitkan Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Bilangan 1 Tahun 2021 Garis Panduan Perkhidmatan Galeri Aplikasi Mudah Alih Kerajaan Malaysia (GAMMA). Surat arahan ini adalah bertujuan untuk menerangkan berkaitan peranan dan tanggunjawab agensi yang perlu dilaksanakan untuk membolehkan aplikasi mudah alih oleh dapat diterbitkan melalui GAMMA. Klik pada pautan di bawah untuk muat turun dokumen tersebut.

https://dasar.mampu.gov.my/search-g/download-file/232/f67cc83518650ea174226e31009c3125

>> DevOps
1. Apakah yang dimaksudkan dengan DevOps?

DevOps merupakan cara pemikiran dan pendekatan yang baharu dengan menggabungkan falsafah budaya, amalan dan tools bagi meningkatkan keupayaan agensi dalam pembangunan sistem aplikasi dan penyampaian perkhidmatan. Pendekatan DevOps juga menggabungkan pasukan pembangun dan pasukan operasi untuk bekerjasama secara kolaboratif dan komunikatif sebagai satu pasukan bagi meningkatkan tahap produktiviti.

2. Apakah tujuan Projek Pelaksanaan DevOps dalam Pembangunan Aplikasi Sektor Awam?

Projek Pelaksanaan DevOps dalam Pembangunan Aplikasi Sektor Awam bertujuan  menambah baik pendekatan pembangunan aplikasi dengan mengutamakan kolaborasi serta sokongan automasi bagi meningkatkan produktiviti ke arah penghasilan produk aplikasi yang berkualiti secara lebih efisien. Projek ini merupakan kesinambungan daripada Program Pembangunan Sistem Dan Keupayaan Sumber Terbuka Sektor Awam Malaysia atau Open Source Development and Capabilities Programme (OSDeC) yang bertujuan untuk memantapkan perkhidmatan gunasama ICT sektor awam melalui peningkatan kemahiran serta penggunaan teknologi yang terkini dan relevan.

3. Apakah objektif Projek Pelaksanaan DevOps dalam Pembangunan Aplikasi Sektor Awam?

Terdapat lima objektif projek pelaksanaan DevOps iaitu:

i.Membangunkan Rangka Kerja DevOps dalam pembangunan sistem aplikasi sektor awam

ii.Menyediakan Panduan Pelaksanaan DevOps dalam pembangunan sistem aplikasi sektor awam

iii.Menyediakan tools automasi bagi pelaksanaan DevOps untuk memantapkan keberkesanan proses pembangunan sistem aplikasi

iv.Menggalakkan penggunaan DevOps dalam pembangunan sistem aplikasi sektor awam

v.Meningkatkan kompetensi pegawai ICT melalui pelaksanaan DevOps dalam pembangunan sistem aplikasi

4. Apakah skop pelaksanaan DevOps?

Skop pelaksanaan DevOps adalah khusus untuk pembangunan sistem aplikasi secara dalaman oleh pegawai teknikal sektor awam

5. Bagaimana cara agensi sektor awam memohon perkhidmatan coaching DevOps?

Agensi sektor awam boleh memohon perkhidmatan coaching DevOps melalui Borang Permohonan Coaching di pautan: osdec.gov.my

>> Horizon Baharu Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (HBKIK)
1. Apakah dokumen dasar berkaitan Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (HBKIK) yang boleh dirujuk?

Dokumen dasar yang boleh dirujuk adalah Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam (PTPA) Bilangan 1 Tahun 2016 – Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif.

2. Apakah bidang inovasi dalam HBKIK?

Bidang inovasi dalam HBKIK adalah seperti berikut:

i. Bidang Inovasi Sosial merangkumi kaedah penyelesaian baharu (idea, model dan perkhidmatan) yang mampu memenuhi kepentingan sosial dengan lebih berkesan dan mengutamakan penglibatan rakyat; dan

ii. Bidang Inovasi Penyampaian Perkhidmatan merupakan terjemahan idea baharu yang kreatif dan inovatif untuk mentransformasikan penyampaian perkhidmatan Kerajaan.

3. Apakah kategori inovasi dalam HBKIK?

Kategori inovasi dalam HBKIK adalah seperti berikut:

i.  Inovasi Penciptaan: penciptaan suatu produk, perkhidmatan atau proses yang baharu dan belum pernah dilaksanakan di Malaysia; dan

ii. Inovasi Penambahbaikan: penambahbaikan sesuatu produk, perkhidmatan atau proses sedia ada melalui kaedah yang inovatif agar menjadi lebih berkualiti serta berdaya saing.

4. Apakah matlamat keberhasilan projek HBKIK?

Matlamat keberhasilan projek HBKIK ialah:

i.   meningkatkan kecekapan agensi sektor awam;

ii.  meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan agensi sektor awam; dan

iii. memelihara kesejahteraan rakyat.

5. Siapakah yang layak untuk menjadi Panel Penilai bagi KIK?

Panel penilai KIK hendaklah terdiri daripada individu yang diperakukan dan didaftarkan oleh Institut Latihan Awam Negara (INTAN) serta mengisytiharkan penglibatan secara langsung atau tidak langsung dalam mana-mana pertandingan atau penilaian yang melibatkan projek KIK.

6. Apakah projek yang sesuai dipertandingkan dalam pertandingan HBKIK?

Projek yang sesuai dipertandingkan dalam pertandingan HBKIK ialah:

i.  projek matang (projek yang telah dilaksanakan dalam persekitaran sebenar sekurang-kurangnya dalam tempoh 12 bulan);

ii. projek yang boleh diukur tahap keberhasilannya dan memenuhi sekurang-kurangnya salah satu matlamat keberhasilan projek HBKIK; dan

iii. projek yang diperakukan oleh Ketua Jabatan/ Jawatankuasa Pemandu Inovasi Agensi.

7. Bagaimanakah agensi boleh mendapatkan senarai panel penilai HBKIK yang diperakukan?

Agensi boleh mendapatkan senarai panel penilai HBKIK yang telah diperakukan daripada Sub Pengajian Inovasi, Pusat Pengajian Pengurusan dan Kepimpinan, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Bukit Kiara.

8. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan mengenai HBKIK, Bahagian/Unit yang boleh dirujuk ialah?

Agensi boleh menghubungi Seksyen Penyelidikan Inovasi, Bahagian Penyelidikan Pengurusan, MAMPU bagi sebarang pertanyaan mengenai HBKIK.

9. Siapakah yang perlu dihubungi bagi agensi yang memerlukan khidmat Panel Penilai bagi penganjuran program Horizon Baharu KIK peringkat agensi di Sabah?

Agensi sektor awam di Sabah boleh menghubungi MAMPU Sabah  di talian  088-488 200 untuk mendapatkan perkhidmatan panel penilai Horizon Baharu KIK di Sabah.

>> Piagam Pelanggan
1. Apakah Piagam Pelanggan?

Piagam pelanggan ialah satu komitmen bertulis organisasi terhadap penyampaian perkhidmatannya kepada pelanggan melalui pendekatan yang terbuka, jelas dan telus. la juga merupakan satu jaminan untuk menyampaikan perkhidmatan mengikut standard kualiti yang ditetapkan. Manakala, dari sudut pelanggan pula, ia memberi jaminan terhadap tahap kualiti perkhidmatan yang dijanjikan.

2. Apakah dasar berkaitan pengurusan perhubungan pelanggan?

Dasar-dasar berkaitan pengurusan perhubungan pelanggan yang boleh dirujuk adalah seperti yang berikut:

i. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 1 Tahun 2008 – Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan;

ii. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Bilangan 10 Tahun 2010 – Usaha-Usaha Memantapkan Amalan Senyum Dalam Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam;
iii. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Bilangan 1 Tahun 2019 – Penyediaan Risalah Perkhidmatan-Perkhidmatan Utama Agensi Sektor Awam; dan
iv. Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara Bilangan 1 Tahun 2020 – Penambahbaikan kepada Pengurusan Perhubungan Pelanggan Sektor Awam.

3. Adakah piagam pelanggan perlu dihebahkan kepada orang awam?

Piagam pelanggan yang disediakan oleh agensi sektor awam hendaklah dihebahkan untuk maklum pelanggan. Hebahan boleh dilaksanakan menerusi bahan cetak dan bahan elektronik serta dipamerkan sepanjang masa di tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan, termasuk laman utama portal atau laman web agensi masing-masing.

4. Bila piagam pelanggan perlu disemak semula?

Piagam pelanggan perlu dikaji semula untuk memastikan ia sentiasa relevan dan selaras dengan ekspektasi pelanggan yang semakin meningkat, perubahan persekitaran dan perkembangan teknologi. Kajian semula hendaklah dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 12 bulan.

5. Bagaimana penilaian prestasi perkhidmatan pelanggan dilaksanakan?

Penilaian secara berkala ke atas prestasi perkhidmatan utama hendaklah dibuat bagi memastikan penyampaian perkhidmatan memenuhi sasaran dan kualiti yang ditetapkan seperti digariskan dalam piagam pelanggan agensi sektor awam. Antara kaedah penilaian yang boleh dilaksanakan adalah seperti berikut:

i.  Menganalisis maklum balas pelanggan
ii. Melaksanakan Mystery Shopping
iii. Menganalisis dan menilai aduan pelanggan
iv. Menjalankan kajian kepuasan pelanggan

6. Apa tindakan yang perlu diambil oleh agensi sektor awam sekiranya terdapat piagam yang tidak mencapai tahap minimum/sasaran yang ditetapkan?

Agensi perlu membuat pemantauan terhadap pencapaian piagam pelanggan yang telah ditetapkan bagi memastikan kualiti perkhidmatan berada pada tahap yang terbaik. Bagi piagam yang tidak mencapai tahap minimum/sasaran yang ditetapkan, agensi hendaklah mengambil tindakan pemulihan dengan segera berdasarkan Pelan Pemulihan Perkhidmatan/Pelan Pengurusan Risiko yang disediakan supaya keyakinan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan tidak terjejas.

7. Adakah agensi sektor awam perlu mempamerkan laporan pencapaian piagam pelanggan dalam laman web agensi?

Piagam pelanggan berserta laporan pencapaian piagam pelanggan yang melibatkan pelanggan luaran terutamanya agensi barisan hadapan (contohnya Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara & Pihak Berkuasa Tempatan) hendaklah dipamerkan di laman web agensi masing-masing sebagai usaha untuk menunjukkan komitmen dan keterbukaan kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada rakyat.

8. Adakah setiap Bahagian/Seksyen/Unit di agensi sektor awam perlu mempunyai piagam pelanggan?

Piagam pelanggan perlu disediakan terutamanya bagi perkhidmatan teras yang disediakan kepada pelanggan di agensi sama ada pelanggan dalaman atau luaran. Dalam hal ini, Ketua Jabatan perlu menetapkan piagam pelanggan yang menjadi ukuran perkhidmatan utama yang disampaikan kepada pelanggan. Ini bertujuan untuk memastikan kualiti perkhidmatan pada tahap yang terbaik dan optimum yang mencerminkan penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada setiap pelanggan agensi.

9. Adakah bahagian/unit khusus perlu diwujudkan untuk menyelaras & memantau pelaksanaan piagam pelanggan agensi sektor awam?

Berdasarkan PKPA Bilangan 1 Tahun 2008, Ketua Jabatan hendaklah menetapkan satu unit tetap yang bertanggungjawab menyelaras pelaksanaan pengurusan perhubungan pelanggan di agensi sektor awam, sama ada mewujudkan unit/bahagian baharu atau menggunakan unit/bahagian sedia ada yang bersesuaian. Antara skop tugas unit tetap tersebut adalah menyemak dan mengkaji semula jaminan kualiti perkhidmatan yang dijanjikan di bawah piagam pelanggan serta memastikan jaminan kualiti perkhidmatan melalui piagam pelanggan dipatuhi setiap masa.

>> Pengurusan Kualiti
1. Bagaimanakah agensi Kerajaan boleh mendapatkan khidmat perunding bagi pelaksanaan MS ISO 9001:2015?

Perolehan bagi perkhidmatan perundingan dan latihan tidak memerlukan kelulusan daripada MAMPU. Bagi tujuan ini, agensi hendaklah mematuhi semua peraturan kewangan dan pekeliling perbendaharaan oleh Kementerian Kewangan yang sedang berkuatkuasa.

2. Apakah prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan pengiktirafan ISO dan dengan siapakah saya perlu berhubung untuk keterangan lanjut?

Pihak tuan/puan perlu melaksanakan langkah-langkah dalam proses pelaksanaan ISO sepertimana dimaklumkan dalam portal rasmi Jabatan Standard Malaysia.

3. Apakah tindakan agensi seterusnya selepas dokumentasi MS ISO 9001:2015 telah siap untuk diaudit?

Agensi boleh memohon untuk pengauditan bagi tujuan persijilan dengan mana-mana Badan Persijilan swasta yang berdaftar dan diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia. Kos pengauditan di bawah tanggungan agensi sendiri.

4. Apakah panduan yang boleh digunakan oleh agensi sektor awam dalam melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan MS ISO 9001:2015?

Agensi boleh merujuk kepada Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam (PTPA) Bil. 1 Tahun 2018, Panduan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan MS ISO 9001:2015 Bagi Agensi Sektor Awam seperti pautan berikut:

https://dasar.mampu.gov.my

>> myPortfolio
1. Bagaimanakah untuk mengakses PKPA Bil. 4 2018 myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam serta templat kosongnya?

Semua pengguna boleh memuat turun PKPA berkenaan dan templat asas myPortfolio dengan langkah-langkah berikut;

(i) klik pada Tab Pekeliling di portal MAMPU (www.mampu.gov.my);

(ii) klik pada pautan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam;

(iii) klik pada pautan 2018; dan

(iv) Right Click tetikus pada PKPA Bil. 4 Tahun 2018_myPortfolio Panduan Kerja Sektor zip dan klik opsyen “Save Link As…” untuk muat turun dokumen-dokumen berkenaan.

2. Sekiranya pihak kami ingin memaparkan nama agensi di muka hadapan myPortfolio, adakah itu dibenarkan?

PKPA ini tidak menghalang pihak tuan/ puan memaparkan nama agensi di muka hadapan myPortfolio. Ia boleh dinyatakan di ruang alamat muka hadapan myPortfolio.

3. Adakah 10 komponen myPortfolio wujud hasil pengurangan mana-mana lapan elemen Manual Prosedur Kerja (MPK) dan 14 elemen Fail Meja (FM)?

Ya. Kebanyakan 10 komponen yang wujud dalam myPortfolio wujud hasil dari pemantapan dan penggabungan elemen- elemen dalam MPK dan FM.

4. Sekiranya pihak kami ingin menulis tulisan tangan Jadual Pengemaskinian, adakah itu dibenarkan?

Tiada halangan untuk menggunakan tulisan tangan bagi Jadual Pengemaskinian dalam myPortfolio. Walau bagaimanapun, adalah lebih baik jika ia dapat ditaip.

5. Bagaimana pihak kami perlu menyusun Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak bagi aktiviti jawatan tersebut sekiranya terdapat jawatan tersebut mempunyai lebih daripada satu aktiviti?

Susunan boleh dibuat seperti yang berikut:

 

Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak bagi Aktiviti 1

Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak bagi Aktiviti 2

Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak bagi Aktiviti 3

6. Adakah myPortfolio perlu disediakan sekiranya jawatan itu ditempatkan secara pentadbiran?

Penempatan secara pentadbiran tidak dibenarkan seperti surat edaran Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bertarikh 31 Disember 2014. MyPortfolio perlu disediakan untuk jawatan yang mempunyai waran perjawatan atau surat kelulusan perjawatan mengikut di mana jawatan itu yang ditempatkan seperti yang dinyatakan di dalam waran.

7. Adakah kita boleh salin-tampal (copy-paste) carta organisasi kita dari laman sesawang agensi?

Ya, boleh. Dengan syarat carta organisasi berkenaan sama seperti format dalam myPortfolio yang hanya perlu menunjukkan jawatan dan hierarki jawatan tersebut, bukan bersekali dengan penyandang.

8. Kalau dalam bahagian kita ada 10 jawatan PT(PO), dan semuanya tidak berlabel dengan nombor dalam perjawatan, adakah kita perlu melabel semuanya?

Ya, pihak tuan/ puan perlu melabelkan setiap PT(PO) tersebut dengan nombor atau huruf yang berlainan bagi menunjukkan perbezaan setiap satu jawatan PT(P/O) dalam carta organisasi bahagian.

9. Bolehkah kami memasukkan “tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa” dalam Deskripsi Tugas atau Job Description (JD)?

Seboleh-bolehnya, cuba elakkan memasukkan “tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa” dalam JD supaya setiap jawatan berkenaan lebih jelas fungsi dan akauntabilitinya.

10. Mengapa wujudnya JD dalam myPortfolio?

Deskripsi Tugas atau JD dimasukkan dalam myPortfolio bagi memudahkan perancangan sumber manusia dalam sesebuah agensi. Bukan sahaja boleh menjadi rujukan kepada penyandang, malah ia juga boleh dijadikan alat perancang kepada Penyelia mahupun Ketua Jabatan. Deskripsi Tugas dalam myPortfolio juga akan membantu dalam proses pembangunan organisasi melalui pengenalpastian beban tugas yang dipikul oleh sesuatu jawatan dan kesesuaian gred jawatan.

11. Kenapa myPortfolio diperkenalkan? Adakah FM dan MPK tidak lagi sesuai digunakan?

MyPortfolio diperkenalkan bagi mengambil kira keperluan semasa dan perubahan sekeliling. Objektif dan prinsip umum yang ingin dicapai oleh myPortfolio dan FM adalah sama, malah myPortfolio memperkukuhkan lagi elemen ketelusan, akauntabiliti dan pemantauan.

12. Apa keistimewaan yang diperkenalkan oleh myPortfolio dalam PKPA Bil. 4 Tahun 2018?

Secara ringkas, myPortfolio mempunyai keunikan berikut:

(i) Lebih mudah disediakan;

(ii) Fokus kepada jawatan berbanding penyandang; dan

(iii) Mempunyai komponen yang lebih sedikit berbanding

13. Siapakah yang perlu menyediakan myPortfolio?

MyPortfolio perlu disediakan oleh penyandang jawatan berkenaan.

14. Bahagian manakah yang bertanggungjawab sebagai penyelaras myPortfolio di agensi?

Penetapan satu bahagian sebagai penyelaras pelaksanaan myPortfolio akan ditentukan oleh Ketua agensi berkenaan.

15. Adakah ditetapkan tempoh masa tertentu untuk semua jawatan mempunyai myPortfolio?

Tidak ditetapkan tempoh tertentu. Walau bagaimanapun, setiap jawatan yang diwujudkan hendaklah dalam kadar segera disediakan myPortfolio berkaitan.

16. Adakah myPortfolio boleh digunakan sebagai dokumen MS ISO 9001: 2015?

Ya. myPortfolio boleh digunakan sebagai salah satu dari dokumen rujukan atau pembuktian dalam proses audit ISO.

17. Apa kesan jika sesuatu jawatan itu tidak mempunyai myPortfolio?

MyPortfolio adalah satu dokumen rujukan bagi melaksanakan tugas jawatan berkenaan. Jika sesuatu jawatan itu tidak mempunyai myPortfolio, penyandang jawatan berkenaan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan teratur dan mungkin berlakunya kesilapan semasa beliau menjalankan tugas.

18. Siapa yang bertanggungjawab untuk menyediakan myPortfolio bagi jawatan yang belum diisi dan jawatan baharu?

MyPortfolio hendaklah disediakan bagi jawatan yang belum diisi dan jawatan baharu. Bagi jawatan yang belum diisi, myPortfolio boleh disediakan oleh penyelia. Bagi jawatan baharu, myPortfolio boleh disediakan oleh Pengurus Sumber Manusia.

 

19. Berapa kerap myPortfolio perlu dikemaskini?

Pengemaskinian myPortfolio tidak tertakluk kepada satu-satu tempoh tertentu. Ia bergantung kepada perubahan yang berlaku dan melibatkan jawatan berkenaan. Jika tidak ada sebarang perubahan, myPortfolio tidak perlu dipinda atau dikemaskinikan.

20. Apa peranan Ketua Jabatan dalam pelaksanaan myPortfolio di sektor awam?

PKPA Bil. 4 Tahun 2018 mengkehendaki semua Ketua Jabatan untuk menentukan bahagian khusus di agensi masing-masing sebagai penyelaras kepada pelaksanaan myPortfolio. Semua Ketua Jabatan juga diminta untuk memastikan myPortfolio dipantau dan dilaksanakan dengan berkesan.

21. Adakah Pihak Berkuasa Negeri wajib menerima pakai dan melaksanakan myPortfolio seperti di dalam PKPA Bil. 4 Tahun 2018?

Pihak Berkuasa Negeri tidak tertakluk kepada pemakaian PKPA Bil. 4 Tahun 2018 secara automatik tanpa melalui kelulusan atau persetujuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Atau Kabinet Negeri terlebih dahulu.

22. Adakah Pihak Berkuasa Negeri boleh menerima pakai PKPA Bil. 4 Tahun 2018 dengan pengubahsuaian?

Sebagaimana PKPA-PKPA yang sebelumnya, PKPA ini juga tertakluk kepada pemakaiannya di peringkat Pihak Berkuasa Negeri samada menerima sepenuhnya mahupun menerima dengan pengubahsuaian.

23. Adakah boleh Pihak Berkuasa Negeri ingin terus menggunakan MPK dan FM sedia ada?

Oleh kerana prinsip pemakaian mana-mana PKPA tertakluk kepada keputusan Pihak Berkuasa Negeri, MPK dan FM yang diperkenalkan menerusi PKPA Bil. 8 Tahun 1991 boleh terus diguna pakai oleh Kerajaan Negeri walaupun ianya telah dibatalkan oleh kerajaan menerusi PKPA Bil. 4 Tahun 2018.

24. Adakah myPortfolio boleh dihiasi dengan hasil kerja kreatif seperti muka surat depan berbeza?

Contoh yang diberikan melalui PKPA Bil. 4 Tahun 2018 adalah bagi memudahkan penyediaan myPortfolio. Sekiranya agensi ingin membuat reka bentuk muka depan myPortfolio yang berlainan dari contoh yang diberikan, ia dibolehkan. Walaubagaimanapun, reka bentuk berkenaan haruslah seragam bagi sesebuah agensi bagi semua jawatan. Maklumat yang perlu diletakkan di muka hadapan myPortfolio hendaklah mengikut format muka depan myPortfolio sebagaimana dalam pekeliling.

25. Jika pegawai penilai pertama bagi sesuatu jawatan itu kosong, siapakah yang akan meluluskan dokumen myPortfolio?

Jika pegawai penilai pertama bagi sesuatu jawatan itu kosong, pegawai penilai kedua dalam hierarki yang sama hendaklah meluluskan dokumen atau pindaan dokumen myPortfolio.

26. Bagaimana myPortfolio boleh digunakan dalam proses pelan penggantian?

MyPortfolio sememangnya boleh diguna pakai dalam proses pelan penggantian dengan cara mengenal pasti jawatan-jawatan tertentu dan menyediakan pelapis bagi setiap penyandang jawatan berkenaan.

27. Bagaimana myPortfolio boleh digunakan dalam proses pementoran?

MyPortfolio boleh digunakan bagi tujuan pementoran dengan mengenal pasti mentor dan mentee menerusi kandungan JD.

28. Bagaimana myPortfolio boleh digunakan dalam coaching?

MyPortfolio juga boleh digunakan bagi tujuan bimbingan khusus (coaching) dengan     mengenal     pasti     coachee    yang    akan diletakkan di bawah seliaan coach dalam rantaian tugas yang sama bagi tujuan peningkatan kemahiran dan kompetensi

29. Bagaimana myPortfolio boleh digunakan dalam proses penyediaan pelan latihan?

MyPortfolio boleh digunakan bagi tujuan menyediakan pelan latihan dengan mengambil maklumat kemahiran yang diperlukan bagi sesuatu jawatan yang dinyatakan dalam JD dan mengatur latihan yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh penyandang.

30. Bagaimana myPortfolio boleh digunakan dalam proses kaunseling?

JD yang terdapat dalam myPortfolio boleh dianalisis terlebih dahulu oleh kaunselor sebelum menjalankan sesi kaunseling. Maklumat mengenai akauntabiliti, tugas, pegawai atasan dan kemahiran yang dibekalkan dalam JD boleh memberikan maklumat awal kepada kaunselor untuk tindakan seterusnya.

31. Adakah Doktor, termasuk Doktor Pakar dan guru juga perlu mempunyai myPortfolio?

Selagi jawatan yang mempunyai waran perjawatan atau surat kelulusan perjawatan, myPorfolio perlu disediakan. Jawatan merujuk kepada jawatan yang diwujudkan bagi menjalankan fungsi yang peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan tersenarai dalam Waran Perjawatan/Surat Kelulusan Perjawatan.

32. Bagaimana myPortfolio menyokong pemerkasaan bakat dan menambah baik proses penyampaian perkhidmatan?

MyPortfolio menyokong pemerkasaan bakat melalui kebolehan dokumen berkenaan digunakan     sebagai         alat           pementoran (mentoring), bimbingan khusus (coaching), latihan (training) dan sebagainya. Dengan adanya proses kerja dan carta alir yang lebih jelas, sesuatu proses kerja boleh ditambah baik sama dengan cara mengetahui proses mana yang perlu disemak mahupun kajian menyeluruh proses kerja di sesebuah agensi.

33. Kenapa PKPA ini dinamakan sebagai myPortfolio?/ Apakah maksud myPortfolio sebenar/ pemilihan nama “myPortfolio”?

Selaras dengan perkembangan teknologi dan cara bekerja di kebanyakan agensi Kerajaan, PKPA ini memilih myPortfolio sebagai nama atau tajuk kepada panduan kerja. myPortfolio membawa maksud tugas saya, bidang tugas atau tanggungjawab saya.

34. Kenapa senarai tugas diganti dengan JD dan apakah rasionalnya?

JD merupakan dokumen yang menjelaskan tujuan pewujudan sesuatu jawatan dengan mengambil kira komponen akauntabiliti, dimensi dan kompetensi yang diperlukan bagi sesuatu jawatan dalam organisasi yang mana lebih komprehensif berbanding senarai tugas.

35. Adakah agensi boleh menambah komponen yang lain selain daripada 10 komponen yang ada dalam myPortfolio?

PKPA tidak menghalang jika ada agensi ingin menambah komponen yang mesti ada dalam setiap myPortfolio bergantung kepada keperluan sesebuah agensi dan tidak lari dari tujuan asal myPortfolio itu diperkenalkan.

36. Bagaimana carta fungsi itu disediakan?

Carta fungsi disediakan berasaskan kepada objektif dan fungsi sesebuah agensi itu ditubuhkan yang dinyatakan dalam undang- undang penubuhan agensi, akta-akta tertentu, enakmen mahupun keputusan Jemaah Menteri/ MMKN.

37. Adakah myPortfolio ini juga terpakai untuk anggota keselamatan negara seperti Polis dan Tentera?

Penyediaan myPortfolio adalah berdasarkan waran perjawatan. Selagi sesuatu jawatan itu dinyatakan dalam waran perjawatan atau surat kelulusan perjawatan, myPortfolio bagi sesuatu jawatan itu perlu dibuat oleh penyandang. Jawatan merujuk kepada jawatan yang diwujudkan bagi menjalankan fungsi yang peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan tersenarai dalam Waran Perjawatan/ Surat Kelulusan Perjawatan.

38. Adakah norma kerja bagi sesuatu proses kerja boleh dikekalkan dalam myPortfolio?

Bagi memudahkan penyediaan myPortfolio, norma kerja telah dikeluarkan daripada myPortfolio. Walau bagaimanapun, agensi boleh mengekalkannya jika ada keperluan.

39. Apakah tanggungjawab penyandang bagi sesuatu jawatan berkaitan myPortfolio?

Seseorang pegawai yang menyandang sesuatu jawatan bertanggungjawab untuk:

(i) Menyediakan dokumen myPortfolio dengan lengkap mengikut tempoh masa yang ditentukan oleh Ketua Jabatan;

(ii) Membuat pindaan dalam myPortfolio jika berlaku sebarang perubahan dalam dokumen myPortfolio dan mendapatkan kelulusan daripada penyelianya; dan

(iii) Menyerahkan myPortfolio kepada Ketua Jabatan/ Penyelia/ Pegawai Penyelaras semasa bertukar keluar/ tamat

40. Bagaimana myPortfolio boleh mengukur prestasi kerja?

MyPortfolio tidak dibangunkan dengan tujuan bagi mengukur prestasi sesuatu kerja berdasarkan tempoh masa yang tertentu. MyPortfolio diperkenalkan dengan tujuan memudahkan rujukan pelaksanaan tugas sesuatu jawatan. Walau bagaimanapun, pengukuran prestasi proses sesuatu kerja masih boleh diukur menggunakan formula yang diguna pakai dalam PKPA Bil. 2 Tahun 2005. Dalam hal ini juga, subkomponen Dimensi dalam komponen JD juga boleh dijadikan rujukan semasa menetapkan piawaian pengukuran dan penilaian prestasi seseorang pegawai.

41. Adakah anggota pentadbiran (Menteri dan Timbalan Menteri) perlu menyediakan myPortfolio?

Secara prinsipnya semua jawatan yang tersenarai dalam senarai jawatan perlu mempunyai myPortfolio masing-masing. Walau bagaimanapun, jawatan anggota pentadbiran tidak tertakluk kepada prinsip kadar upah untuk kerja mahupun prinsip pelantikan mengikut kelayakan akademik sebagaimana pegawai awam. Oleh yang demikian, penyediaan myPortfolio kepada anggota pentadbiran tidak akan mencapai maksud mahupun objektif asalnya. Bagi maksud ini juga, jawatan merujuk kepada jawatan yang diwujudkan bagi menjalankan fungsi yang peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan tersenarai dalam Waran Perjawatan/ Surat Kelulusan Perjawatan.

42. Adakah pegawai awam yang menyandang jawatan kumpulan seperti jawatan kumpulan latihan perlu menyediakan myPortfolio?

Secara prinsipnya semua jawatan yang tersenarai dalam waran jawatan atau surat kelulusan perjawatan perlu mempunyai myPortfolio masing-masing. Walau bagaimanapun, pegawai yang sedang bercuti belajar dan disandangkan ke jawatan kumpulan latihan dikecualikan dari menyediakan myPortfolio kerana mereka tidak menjalankan tugas sebagaimana pegawai awam yang tidak bercuti belajar. Mereka juga tidak tertakluk kepada prinsip kadar upah untuk kerja semasa bercuti belajar.

43. Adakah komponen myPortfolio perlu disusun mengikut turutan seperti yang tertera di PKPA?

Ya. Semua komponen yang terkandung dalam myPortfolio hendaklah disusun mengikut urutan yang ditetapkan bagi mencapai maksud atau objektif myPortfolio itu disediakan.

44. Adakah myPortfolio juga terpakai kepada pegawai-pegawai yang bertugas di luar negara?

Ya. Penyediaan myPortfolio tertakluk kepada jawatan yang disenaraikan dalam waran perjawatan. Selagi jawatan berkenaan ada dalam waran perjawatan, myPortfolio perlu disediakan oleh penyandang. Jawatan merujuk kepada jawatan yang diwujudkan bagi menjalankan fungsi yang peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan tersenarai dalam Waran Perjawatan/ Surat Kelulusan Perjawatan.

45. Adakah myPortfolio juga terpakai kepada pegawai-pegawai yang sedang dipinjamkan ke sesuatu jawatan di peringkat NGO / badan antarabangsa?

Tidak. Penyediaan myPortfolio hanya tertakluk kepada jawatan yang disenaraikan dalam waran perjawatan. Selagi jawatan berkenaan ada dalam waran perjawatan, myPortfolio perlu disediakan oleh penyandang. Jawatan merujuk kepada jawatan yang diwujudkan bagi menjalankan fungsi yang peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan tersenarai dalam Waran Perjawatan/ Surat Kelulusan Perjawatan.

46. Adakah perlu menyatakan secara umum/ khusus senarai undang-undang/ peraturan/ punca kuasa?

Senarai undang-undang, peraturan atau punca kuasa di bawah komponen myPortfolio hanya memadai disenaraikan tajuk besar sesuatu undang-undang, peraturan atau punca kuasa. Penyataan secara khusus misalnya seksyen, subseksyen, para atau klausa tertentu tidak perlu dinyatakan kerana ia telah dinyatakan dalam format proses kerja.

47. Bagaimana senarai semak boleh digunakan dalam pelaksanaan sesuatu kerja?

Senarai semak boleh digunakan oleh penyandang semasa beliau melaksanakan tugas dengan menandakan proses yang telah selesai dan membuat catatan di ruangan berkenaan berkaitan proses kerja berkenaan. Format senarai semak ini boleh dimasukkan bersekali dalam fail atau sampul kecil bagi memastikan pelaksanaan sesuatu proses kerja itu lengkap.

48. Kenapa myPortfolio tidak dibangunkan dalam bentuk aplikasi telefon pintar/ tablet yang boleh diakses dengan lebih mudah?

Bagi pelaksanaan fasa permulaan, setiap jawatan hendaklah disediakan dokumen myPortfolio secara fizikal. Walau bagaimanapun, pembangunan aplikasi myPortfolio secara dalam talian akan dibangunkan dalam satu tempoh masa yang terdekat.

49. Adakah MPK masih perlu disediakan?

Tidak. MPK tidak perlu disediakan. myPortfolio menggantikan MPK dan FM maka hanya myPortfolio perlu disediakan. MyPortfolio Ketua Jabatan boleh difahami sebagai MPK Jabatan.

>> Inspektorat Pengurusan
1. Apakah tujuan lawatan inspektorat dilakukan?

Lawatan inspektorat dilakukan adalah bersifat developmental untuk cuba memperbaiki keadaan yang sedia ada bersama agensi yang dilawati melalui tindakan seperti memeriksa, mengesan dan membantu jabatan-jabatan Kerajaan dalam pelaksanaan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) dan bukan untuk mencari kesalahan. MAMPU memberi perhatian kepada peranan mengenal pasti kelemahan dan masalah pelaksanaan usaha-usaha kemajuan pentadbiran dan seterusnya membantu agensi mengatasinya;

2. Apakah kriteria yang digunakan oleh MAMPU untuk membuat lawatan inspektorat ke agensi-agensi Kerajaan?

– Penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan yang sewajarnya dilaksanakan oleh agensi sektor awam secara berkala;
– Isu-isu yang dibangkitkan oleh YAB Perdana Menteri, Kabinet dan PANEL Memajukan Pentadbiran Awam; dan
– Bilangan aduan yang diterima oleh media massa seperti surat khabar dan sebagainya.

3. Apakah bidang yang diberi tumpuan dalam lawatan inspektorat tersebut?

Biasanya lawatan inspektorat MAMPU memberi tumpuan kepada perkara-perkara berikut:
i. Tahap perkhidmatan Kaunter;
ii. Usaha-usaha pengemaskinian Borang Permohonan;
iii. Usaha-usaha memperkemaskan lesen dan permit;
iv. Usaha-usaha memperkemaskan Sistem dan Prosedur;
v. Tahap perlaksanaan Piagam Pelanggan;
vi. Kualiti Layanan Perkhidmatan Telefon;
vii. Pengurusan Aduan Awam;
viii. Hari Bertemu Pelanggan;
ix. Usaha-usaha memungut hasil (bagi agensi yang memungut hasil); dan
x. Tahap pelaksanaan Sistem Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

4. Siapakah yang meluluskan lawatan pasukan inspektorat?

– Semua perakuan-perakuan dalam lawatan inspektorat perlu mendapatkan kelulusan PANEL Memajukan Pentadbiran Awam; dan
– Pemantauan ke atas perakuan-perakuan dibuat secara berkala.

5. Berapa lama masa yang diperlukan untuk lawatan inspektorat?

Lebih kurang dua bulan.

>> Mystery Shoping
1. Apakah definisi Mystery Shopping?

‘Mystery Shopping’ bagi maksud Sektor Awam adalah pelaksanaan aktiviti menggunakan pendekatan lawatan dan kunjungan rahsia secara menyamar sebagai pelanggan yang memerlukan perkhidmatan Kerajaan serta pemeriksaan mengejut berdasarkan Arahan Kerajaan, aduan orang awam dan permintaan Agensi. Aktiviti ini dijalankan oleh Pegawai Penilai yang dikenali sebagai ‘Mystery Shopper’.

2. Apakah tujuan pelaksanaan Mystery Shopping?

Mystery Shopping bertujuan mengukur tahap kualiti penyampaian perkhidmatan jabatan/agensi awam kepada pelanggan serta pematuhan peraturan seperti Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA), surat arahan, garis panduan dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuat kuasa. Hasil pemantauan seterusnya akan dikongsi bersama Agensi terbabit bagi membantu dalam meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan di masa akan datang.

3. Apakah metodologi pelaksanaan Mystery Shopping?

Mystery Shopping merupakan satu kaedah penilaian prestasi perkhidmatan berdasarkan perspektif pelanggan yang dilaksanakan ke atas jabatan/agensi tanpa sebarang makuman atau notis lawatan terlebih dahulu.

4. Apakah kaedah pelaksanaan Mystery Shopping?

Antara kaedah pelaksanaan Mystery Shopping ialah:

i.   Pemerhatian.
ii.  Soal Selidik.
iii. Panggilan Telefon.
iv. Temu Bual.
v.  Pemantauan Secara Maya melalui laman web.

5. Perlukah jabatan/agensi mengemukakan maklum balas kepada penemuan mystery shopping?

Ya, perlu. Jabatan/agensi yang dinilai perlu mengambil tindakan penambahbaikan dan mengemukakan maklum balas bagi setiap penemuan mystery shopping kepada pihak MAMPU dalam masa satu (1) bulan dari tarikh surat edaran laporan mystery shopping.

>> Government Integrated Telecommunications Network (MyGov*Net)
1. Apa itu MyGov*Net?

MyGov*Net merupakan perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan yang diuruskan secara terpusat oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Infrastruktur rangkaian khusus ini disediakan bagi menyokong sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan Digital, sama ada aplikasi dalaman Kerajaan atau capaian ke Internet.

2. Apakah skop utama perkhidmatan di bawah MyGov*Net?

Perkhidmatan MyGov*Net melibatkan empat (4) skop utama iaitu MyGov*Net.WAN, MyGov*Net.PCN, MyGov*Net.Global dan MyGov*Net.PDSA.

3. Agensi Kerajaan manakah yang boleh menggunakan perkhidmatan MyGov*Net?

Perkhidmatan MyGov*Net adalah khusus untuk pengguna Kerajaan di Kementerian, Jabatan, Agensi Kerajaan Persekutuan dan Badan Berkanun Persekutuan di bawah saraan Kementerian.

4. Adakah pihak syarikat atau vendor yang berurusan dengan Kerajaan boleh menggunakan perkhidmatan MyGov*Net?

Tidak. Perkhidmatan MyGov*Net adalah khusus untuk pengguna Kerajaan sahaja seperti yang dinyatakan dalam Perkara 3.

5. Adakah perkhidmatan MyGov*Net dilaksanakan di agensi sehingga ke peringkat peranti pengguna?

Perkhidmatan MyGov*Net.WAN hanya disediakan hingga ke peringkat perkakasan SD-WAN. Manakala perkhidmatan MyGov*Net.PCN pula hanya disediakan hingga ke access switch. Rangkaian setempat atau Local Area Network (LAN) adalah di bawah tanggungjawab agensi masing-masing.

6. Adakah perkhidmatan MyGov*Net akan membangunkan infrastruktur rangkaian baru atau menggunakan infrastruktur sedia ada?

Perkhidmatan MyGov*Net hanya menggunakan infrastruktur sedia ada di kawasan setempat dan tidak akan membangunkan infrastruktur rangkaian baru.

7. Dimanakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan perkhidmatan MyGov*Net?

Bagi mendapatkan maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan berkaitan dengan perkhidmatan MyGov*Net, boleh layari sesawang MyGov*Net di www.mygovnet.gov.my.

>> Government Public Key Infrastructure (GPKI)
1. Saya telah didaftarkan oleh Pentadbir GPKI (SAP/SA/AP) sebagai pengguna baharu sijil digital token / roamingcert + OTP / roamingcert / softcert. Apakah yang perlu saya lakukan?

Sekiranya Pentadbir GPKI (AP/SA/SAP) telah mendaftar anda sebagai pengguna Sijil Digital, anda akan menerima e-mel bertajuk “Kod Verifikasi untuk Permohonan Sijil Digital Pengguna”. Gunakan kod verifikasi yang diterima di dalam e-mel untuk membuat permohonan Sijil Digital Pengguna.

2. Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon sijil digital pengguna?

Dokumen yang diperlukan adalah salinan digital MyKad pemohon. Salinan digital MyKad mestilah mematuhi perkara-perkara berikut:

 

 1. a)   Salinan digital MyKad yang dimuat naik mestilah bersaiz tidak lebih daripada 2MB.
 2. b)  Salinan digital MyKad mestilah mengikut format yang dibenarkan iaitu .jpeg, .jpg dan .png sahaja.

c)   Salinan digital MyKad mestilah jelas dan terang bagi mengelakkan permohonan ditolak.

3. Adakah saya perlu memperbaharui sijil digital saya? Berapakah tempoh sah laku bagi sijil digital token / roamingcert + OTP / roamingcert / softcert?

Ya, perlu. E-mel notifikasi akan dihantar kepada anda dalam masa 30 hari, 15 hari dan sehari sebelum tamat tempoh. Pembaharuan sijil digital boleh dibuat dengan mengemukakan semula “Permohonan Sijil Digital Pengguna” di portal GPKI.

Tempoh sah laku bagi semua sijil digital pengguna ialah selama 2 tahun.

4. Apakah perkara yang memerlukan permohonan pembatalan sijil digital perlu dibuat?

Pembatalan boleh dibuat atas sebab-sebab seperti berikut:

 • Pembatalan Sijil Digital Token
  i) Token hilang/dicuri
  ii) Token rosak
  iii)  Sijil digital tidak boleh digunakan/corrupt
  iv) Kesilapan No. MyKad dalam sijil digital
  v) Tamat Peranan Aplikasi
  vi) Pengguna salah guna sijil digital
  vii) Token tidak diterima
  viii) Taman Perkhidmatan/bersara/meninggal dunia
  ix)   Pertukaran Medium

  b. Pembatalan Sijil Digital Roamingcert / Softcert
  i)    Sijil digital tidak boleh digunakan/corrupt
  ii)  Kesilapan No. MyKad dalam sijil digital
  iii) Kesilapan nama dalam sijil digital
  iv) Tamat Peranan Aplikasi
  v) Pengguna salah guna sijil digital
  vi) Tamat Perkhidmatan/bersara/meninggal dunia
  vii) Pertukaran Medium

5. Sekiranya saya telah kehilangan sijil digital token, apa yang perlu saya lakukan selepas itu?

Tuan/Puan perlu membuka tiket aduan terlebih dahulu melalui Sistem GPKI DESK dan pihak Meja Bantuan akan membalas aduan tuan/puan dengan tatacara pembatalan token hilang. Tuan/Puan juga boleh merujuk di Manual Pengguna Permohonan Pembatalan dan Penggantian Sijil Digital yang boleh dimuat turun daripada Portal Pengguna GPKI

(https://gpki.mampu.gov.my/gpki_portal).

6. Sekiranya sijil digital token saya telah didapati rosak, apakah yang perlu saya lakukan selepas itu?

Tuan/Puan perlu membuka tiket aduan terlebih dahulu melalui Sistem Meja Bantuan MyGPKI, iaitu Sistem GPKI DESK (https://gpkidesk.mampu.gov.my/gpki_helpdesk _portal/home) dan pihak Meja Bantuan akan membalas aduan tuan/puan bagi semakan Teknikal. Sekiranya token didapati rosak, tuan/puan akan diberi tatacara pembatalan token rosak. Tuan/Puan juga boleh merujuk di Manual Pengguna Permohonan Pembatalan dan Penggantian Sijil Digital Pengguna daripada Portal Pengguna GPKI (https://gpki.mampu.gov.my/gpki_portal).

7. Bagaimanakah saya boleh membuat aduan atau pertanyaan berkaitan Sijil Digital Pengguna / Sijil Digital Pelayan / Sistem GPKI / Lain-lain isu berkaitan Perkhidmatan MyGPKI?

Sebarang aduan atau pertanyaan hendaklah dikemukakan melalui Sistem Meja Bantuan MyGPKI, iaitu Sistem GPKI DESK, melalui alamat URL https://gpkidesk.mampu.gov.my/gpki_helpdesk. Sila klik tab menu “Aduan Pengguna”, log masuk menggunakan no. MyKad dan kata laluan serta isikan maklumat yang diperlukan untuk dikemukakan kepada pihak Meja Bantuan MyGPKI.

8. Apakah perbezaan di antara proses pendaftaran dan proses permohonan bagi pengguna baharu yang belum mempunyai sijil digital GPKI?

Dalam carta alir prosedur permohonan sijil digital, proses pendaftaran nama pengguna baharu perlu dilaksanakan oleh Authorised Personnel (AP) jabatan masing-masing. Setelah proses pendaftaran dilaksanakan oleh AP, barulah pengguna baharu dapat membuat permohonan sijil digital di Portal GPKI, yakni proses permohonan sijil digital adalah tanggungjawab pengguna sendiri.

 Untuk maklumat lanjut tentang proses permohonan sijil digital, sila layari

https://gpki.mampu.gov.my/gpki_portal/faq/view

 

>> Malaysia Government Digital Forensic Lab (MyDFLAB)
1. Apakah MyDFLAB?

MyDFLAB atau Malaysia Government Digital Forensic Lab merupakan satu perkhidmatan forensik digital secara berpusat dibawah seliaan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) yang ditawarkan kepada agensi-agensi Sektor Awam

2. Apakah skop perkhidmatan di bawah MyDFLAB?

Perkhidmatan yang disediakan di bawah MyDFLAB merangkumi perkhidmatan sanitasi (penghapusan) data logikal dan fizikal, pemulihan data logikal dan infrastruktur forensik digital (komputer, cloud dan telefon)

3. Agensi manakah yang boleh menggunakan perkhidmatan MyDFLAB?

Perkhidmatan MyDFLAB adalah terbuka kepada semua agensi Sektor Awam Persekutuan, Negeri dan Badan Berkanun

4. Adakah pihak syarikat atau vendor yang berurusan dengan Kerajaan boleh menggunakan perkhidmatan MyDFLAB?

Tidak.

Perkhidmatan ini adalah khusus untuk agensi sektor awam di mana aset-aset atau data adalah milik Kerajaan sahaja.

5. Adakah sebarang caj bayaran dikenakan bagi menggunakan perkhidmatan MyDFLAB?

Tiada sebarang caj bayaran dikenakan kepada pengguna perkhidmatan MyDFLAB. Agensi pengguna boleh menggunakan perkhidmatan ini secara percuma.

6. Adakah agensi perlu melaksanakan sendiri proses sanitasi data, pemulihan data dan forensik digital?

MyDFLAB amat menggalakkan sekiranya agensi untuk melaksanakan sendiri proses sanitasi dan pemulihan data. Bagi forensik digital, agensi perlu melaksanakan sendiri forensik digital menggunakan perisian/perkakasan sedia ada di makmal MyDFLAB

Pegawai MyDFLAB akan memberi khidmat nasihat dan panduan berkaitan penggunaan perisian/perkakasan kepada wakil agensi yang hadir.

7. Apakah proses permohonan perkhidmatan MyDFLAB?

Sebarang permohonan untuk menggunakan perkhidmatan/infrastruktur MyDFLAB, agensi boleh mengemukakan emel kepada mydflab@mampu.gov.my dengan dilampirkan surat permohonan rasmi dengan dialamatkan kepada Ketua Pengarah MAMPU dengan penerangan perincian keperluan.

8. Sekiranya permohonan telah diluluskan, adakah agensi perlu membawa semua komputer meja/laptop/perkakasan yang terlibat ke makmal MyDFLAB?

Tidak.

Agensi hanya perlu membawa media storan bagi komputer meja/laptop/perkakasan yang terlibat ke makmal MyDFLAB

Namun, bagi proses sanitasi data logikal komputer meja/laptop/server, agensi tidak perlu mengeluarkan media storan kerana proses sanitasi boleh dilaksanakan terus melalui komputer/laptop tersebut (jika tiada kerosakan fizikal)

9. Adakah agensi perlu melaksanakan sendiri proses sanitasi data, pemulihan data dan forensik digital?

MyDFLAB amat menggalakkan sekiranya agensi untuk melaksanakan sendiri proses sanitasi dan pemulihan data. Bagi forensik digital, agensi perlu melaksanakan sendiri forensik digital menggunakan perisian/perkakasan sedia ada di makmal MyDFLAB

Pegawai MyDFLAB akan memberi khidmat nasihat dan panduan berkaitan penggunaan perisian/perkakasan kepada wakil agensi yang hadir.

>> Pusat Data Sektor Awam (PDSA)
1. Asas Penubuhan PDSA

Penubuhan PDSA telah dimulakan sejak tahun 2010 melalui keputusan Mesyuarat MSC Implementation Council (ICM) Ke-22 yang dipengerusikan YAB Perdana Menteri pada 8 Oktober 2010 memutuskan supaya MAMPU menerajui pelaksanaan pemusatan atau konsolidasi dan penetapan mutu piawaian keperluan ICT Kerajaan. Kerajaan melalui Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah melaksanakan projek Pusat Data Sektor Awam (PDSA) pada tahun 2011.

2. Apa itu MyGovCloud@PDSA?

MyGovCloud@PDSA merupakan salah satu daripada ‘shared services’ Kerajaan yang menawarkan perkhidmatan pusat data utama (DC) dan Pusat Pemulihan Bencana (DRC) untuk Agensi Sektor Awam menggunakan teknologi pengkomputeran awan yang terdiri daripada pelayan, storan, pangkalan data, rangkaian dan perisian yang boleh dicapai menerusi rangkaian dan Internet.

3. Kategori agensi Kerajaan yang layak dipertimbangkan untuk menggunakan perkhidmatan MyGovCloud@PDSA

Semua peringkat pentadbiran Kerajaan iaitu agensi Kerajaan Persekutuan, Jabatan dan Badan Berkanun Persekutuan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK), Jabatan dan Badan Berkanun Negeri (Tidak Diasingkan) serta Pihak Berkuasa Tempatan.

4. Apakah Perkhidmatan Yang Ditawarkan Oleh MyGovCloud@PDSA?

Perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh PDSA merangkumi:

Fizikal & Virtual Server Hosting
Menyediakan ruang dan menguruskan perkhidmatan hosting bagi server, peralatan
keselamatan, komunikasi dan integrasi rangkaian

Perkhidmatan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana (DRC)
Menyedia, mengurus dan mengoperasi perkhidmatan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana bagi agensi-agensi Kerajaan.  Perkhidmatan merangkumi penyediaan ruang dan rak, rangkaian, Keselamatan dan migrasi secara fizikal dan virtual.

Backup & Restore
Menyediakan perkhidmatan backup dan restore bagi pelaya aplikasi yang ditempatkan di PDSA.

Perkhidmatan Sokongan
Menguruskan dan memantau status pengoperasian    peralatan peralatan            sokongan serta                    infrastruktur Pusat          Data Sektor Awam

5. Adakah Wujud Perjanjian Antara MyGovCloud@PDSA Dan Agensi?

Dokumen Perjanjian Persefahaman (Operational Level Of Understanding). Dokumen ini perlu ditandatangani oleh ketua jabatan agensi selaku penerima perkhidmatan yang disediakan oleh PDSA.

6. Apakah jaminan tahap ketersediaan perkhidmatan MyGovCloud@PDSA?

Jaminan tahap ketersediaan perkhidmatan MyGovCloud@PDSA adalah seperti berikut:

 • 5% Service Level Agreement (SLA)
 • 24 x 7 Pemantauan Keselamatan dan Rangkaian
 • MS ISO/IEC 27001:2003 Pematuhan Standard ISMS
 • Operational Level of Understanding (OLU)
 • Kompetensi personel yang mengendalikan PDSA dengan pensijilan CDCP,CDCS, CDCFOM, CTDC, CCNA, BCMS, COMPTIA+, CCSK, PRINCE2
7. Bagaimana cara untuk memohon perkhidmatan MyGovCloud@PDSA?

Panduan permohonan perkhidmatan MyGovCloud@PDSA hendaklah merujuk kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2021. Garis Panduan Perkhidmatan MyGovCloud@PDSA.

>> MyGovUC 2.0
1. Apa itu MyGovUC 2.0?

MyGovUC 2.0 adalah Perkhidmatan Komunikasi dan Kolaboratif Bersepadu yang diuruskan secara berpusat di MAMPU. Perkhidmatan ini menggabungkan saluran-saluran komunikasi seperti e-mel, persidangan video/audio, chat dan Sistem Pengurusan Profil Pengguna (UPMS).

2. Mengapa MyGovUC 2.0 dilaksanakan?

MyGovUC 2.0 dilaksanakan sebagai langkah penjimatan kos bagi memastikan perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif kerajaan diuruskan secara berpusat untuk kegunaan semua agensi di sektor awam. Melalui perkhidmatan gunasama MyGovUC 2.0, Kerajaan akan dapat meningkatkan produktiviti seterusnya mutu penyampaian perkhidmatan awam.

3. Apakah perkhidmatan yang disediakan dalam MyGovUC 2.0?

Perkhidmatan MyGovUC 2.0 adalah merangkumi dua belas (12) perkhidmatan iaitu:
1. Sistem E-mel
2.Persidangan Dalam Talian
3. Mail Relay
4. Penghantaran Fail Bersaiz Besar
5. Pengarkiban Dalam Talian
6. Perbualan Secara Berkumpulan
7. Kawalan Dokumen E-mel
8. Portal Rasmi MyGovUC 2.0 
9. Sistem Pengurusan Profil Pengguna (UPMS)
10. Sistem Pengurusan Latihan (LMS)
11. Sistem Pengurusan Meja Bantuan(Helpdesk)
12. Portal Komunikasi dan Kolaboratif

4. Apakah jaminan tahap ketersediaan perkhidmatan MyGovUC 2.0?

Jaminan tahap ketersediaan (availability) perkhidmatan MyGovUC 2.0 adalah 99.9%.

5. Agensi manakah yang boleh memohon dan menggunakan Perkhidmatan MyGovUC 2.0?

Merujuk kepada Pekeliling Transformasi Perkhidmatan Awam (PTPA) Bilangan 3 Tahun  2017 Government Unified Communication (1GovUC), perkhidmatan MyGovUC 2.0 ditawarkan kepada semua Kementerian, Jabatan Persekutuan, Agensi Persekutuan dan Badan Berkanun Persekutuan yang sistem saraannya tidak diasingkan.

6. Dimanakah maklumat lanjut berkaitan perkhidmatan MyGovUC 2.0 boleh diperolehi?

Maklumat lanjut berkaitan dengan perkhidmatan MyGovUC 2.0 boleh diperolehi melalui laman sesawang di https://mygovuc.gov.my

>> Perkhidmatan Perkomputeran Awan Sektor Awam (MyGovCloud@CFA)
1. Apakah pekeliling yang boleh dijadikan panduan bagi perolehan perkhidmatan pengkomputeran awan?

a) Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) Bilangan 1 Tahun 2021: Dasar Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Sektor Awam, bertarikh 10 Jun 2021;

b) Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2021: Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Maklumat Melalui Pengkomputeran Awan (Cloud Computing) Dalam Perkhidmatan Awam, bertarikh 9 Ogos 2021; dan

c) PK 2.6: Pekeliling Perolehan Perkhidmatan Pengkomputeran Awan (Cloud) Sektor Awam, berkuat kuasa mulai 15 April 2022.

2. Apakah prosedur atau tatacara untuk melaksanakan perolehan pengkomputeran awan?

a) Kos projek kurang dari RM5 juta dan menggunakan peruntukan MAMPU

i. Melaksanakan kajian pasaran terhadap empat (4) Panel Managed Service Provider (MSP);
ii. Mendapatkan kelulusan JPICT di peringkat Kementerian/Agensi;
iii. Melengkap dan menghantar templat permohonan perkhidmatan pengkomputeran awan    kepada mygovcloud@mampu.gov.my. Templat permohonan boleh didapati di portal MAMPU;
iv. Mendapatkan kelulusan JPICT MAMPU; dan
v. Melaksanakan perolehan mengikut tatacara yang ditetapkan PK2.6.

b) Kos projek kurang dari RM5 juta dan menggunakan peruntukan selain peruntukan MAMPU

i. Melaksanakan kajian pasaran terhadap empat (4) Panel Managed Service Provider (MSP);

ii. Mendapatkan kelulusan JPICT di peringkat Kementerian/Agensi;

iii. Melengkap dan menghantar templat permohonan perkhidmatan pengkomputeran awan kepada urussetiajtisa@mampu.gov.my dan mygovcloud@mampu.gov.my. Templat permohonan boleh didapati di portal MAMPU; dan

iv. Melaksanakan perolehan mengikut tatacara yang ditetapkan PK2.6.

c) Kos RM5 juta dan ke atas

Tatacara adalah sepertimana permohonan kelulusan teknikal JTISA.

i.Melaksanakan kajian pasaran terhadap empat (4) Panel Managed Service Provider (MSP);

ii.Mendapatkan kelulusan JPICT di peringkat Kementerian/Agensi;

iii. Permohonan dikunci masuk ke dalam Sistem PROFIT; dan

iv. Melaksanakan perolehan mengikut tatacara yang ditetapkan PK2.6.

d) Kos projek kurang dari RM5 juta dan menggunakan peruntukan selain peruntukan MAMPU yang melibatkan Managed Service Provider (MSP) sebagai Pengedar Tunggal (Sole Provider)

i. Melaksanakan kajian pasaran melalui pengedar tunggal;

ii. Mendapatkan kelulusan JPICT di peringkat Kementerian/Agensi;

iii. Melengkap dan menghantar templat permohonan perkhidmatan pengkomputeran awan kepada urussetiajtisa@mampu.gov.my dan mygovcloud@mampu.gov.my. Templat permohonan boleh didapati di portal MAMPU;

iv. MAMPU mengesahkan bahawa produk hanya ditawarkan oleh satu CSP (pengedar tunggal) dan boleh dilaksanakan secara rundingan terus; dan

v. Melaksanakan perolehan mengikut tatacara yang ditetapkan PK2.6.

3. Bagaimanakah kaedah perolehan lesen perisian Microsoft?

a) Kontrak yang masih berkuat kuasa

i. Agensi boleh meneruskan kontrak sedia ada sehingga tempoh kontrak tersebut tamat;

ii. Bagi kontrak yang akan tamat pada atau sebelum 30 September 2022, Agensi dibenarkan untuk melanjutkan kontrak sehingga tempoh maksimum selama satu (1) tahun sahaja (tempoh interim). Pelanjutan kontrak ini adalah tertakluk kepada tatacara sedia ada; dan

iii. Perolehan baharu selepas tempoh interim hendaklah dilaksanakan berdasarkan PK2.6 untuk tempoh 3 tahun.

b) Kontrak yang telah tamat

i. Pembaharuan lesen hendaklah dilaksanakan berdasarkan PK2.6 untuk tempoh 3 tahun.

c) Kontrak baharu

i.Perolehan baharu hendaklah dilaksanakan berdasarkan PK2.6 untuk tempoh 3 tahun

Nota:
Kontrak Pusat Master Licensing Agreement (MLA) telah tamat pada 1 Februari 2021.

 

4. Apakah prosedur atau tatacara untuk melaksanakan perolehan Google Workspace For Education?

a) Mendapatkan kelulusan JPICT di peringkat Kementerian/Agensi;

b) Melengkap dan menghantar templat permohonan perkhidmatan pengkomputeran awan kepada urussetiajtisa@mampu.gov.my dan mygovcloud@mampu.gov.my. Templat permohonan boleh didapati di portal MAMPU;

c) MAMPU mengesahkan bahawa Google Workspace For Education hanya ditawarkan oleh satu MSP (pengedar tunggal) dan boleh dilaksanakan secara rundingan terus; dan

d) Melaksanakan perolehan mengikut tatacara yang ditetapkan PK2.6.

Nota:
Google Cloud Malaysia Sdn. Bhd. melantik Syarikat Awantec System Sdn. Bhd. sebagai MSP bagi produk Google Workspace.

5. Adakah kos penggunaan perkhidmatan awan ditanggung oleh MAMPU?

Agensi boleh memohon kepada MAMPU bagi penggunaan peruntukan perkhidmatan pengkomputeran awan di bawah projek Government Hybrid Cloud (GHC). Peruntukan hanya boleh digunakan bagi skop perkhidmatan berikut:

a) Infrastucture as a service (IaaS);
b) Platform as a service (PaaS);
c) Software as a service (SaaS); dan
d) Cloud Profesional services yang ditawarkan oleh CSP dan MSP.

Secara umumnya, perkhidmatan profesional/managed services yang bersifat pengurusan atau operasi harian tidak termasuk dalam skop yang akan dibayar oleh MAMPU.

MAMPU hanya menanggung empat (4) jenis perkhidmatan tersebut daripada empat (4) Panel CSP dan empat (4) MSP sahaja. Perkhidmatan lain seperti pembangunan sistem, penyelenggaraan, managed services dan sebagainya tidak tertakluk di bawah tanggungan MAMPU.

6. Apakah skop perkhidmatan yang tidak termasuk dalam peruntukan dalam Projek Government Hybrid Cloud (GHC) MAMPU dan perlu disediakan oleh agensi?

Perkhidmatan migrasi, pembangunan sistem (yang memerlukan pelantikan System Integrator (SI)), penyelenggaraan, pengoperasian/managed services etc.

7. Siapakah penyedia Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Sektor Awam?

Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Sektor Awam merupakan gandingan antara MAMPU sebagai penyedia perkhidmatan cloud Kerajaan dengan empat (4) panel cloud service provider (CSP) iaitu:

a) Amazon Web Services (AWS) Sdn. Bhd.;
b) Google Cloud Malaysia Sdn. Bhd.;
c) Microsoft (Malaysia) Sdn. Bhd.; dan
|d) Telekom Malaysia Berhad.

Manakala Managed Service Provider (MSP) yang merupakan syarikat tempatan yang dilantik oleh CSP masing-masing iaitu:

a) Radmik Solutions Sdn. Bhd.
b) Awantec System Sdn. Bhd.
c) Enfrasys Solutions Sdn. Bhd.
d) Cloud Connect Sdn. Bhd.

8. Apakah Kod Bidang bersesuaian bagi perolehan pengkomputeran awan?

210103: Software all computer software, operating system, database, off-the-shelf   packages including maintenance;

210104: Software / system development including maintenance-data entry/data processing;

210105: Telecommunication/networking supply product, infrastructure, services including maintenance LAN/WAN/Internet/wireless/satellite);

210106: Data management – provide service including maintenance (database/web hosting, disaster, planning/recovery, information storage/retrieval); dan

210107: ICT security and firewall, Encryption, PKI, AntiVirus.

9. Bagaimana sekiranya sesuatu produk/ perkhidmatan pengkomputeran awan yang dimohon tidak ditawarkan oleh semua Panel CSP?

Senario 1

Sekiranya produk/ perkhidmatan pengkomputeran awan tersebut digunakan secara meluas di sektor awam (well known/common) seperti Adobe, Kahoot, AutoCad dan lain-lain, pengecualian boleh dipertimbangkan.

Senario 2

Sekiranya produk/ perkhidmatan pengkomputeran awan tersebut tidak digunakan secara meluas di sektor awam dan agensi pemohon belum menggunakannya:

a) Agensi perlu membuat kajian pasaran di kalangan empat (4) Panel MSP/CSP untuk mendapatkan produk/ perkhidmatan yang setara; dan

b) Sekiranya hasil kajian pasaran menunjukkan bahawa tiada produk yang setara, pengecualian boleh dipertimbangkan.

10. Adakah perisian on-premises (dipasang pada desktop, notebook, server di pusat data) perlu mendapat pengecualian?

Tidak perlu. Perisian on-premises yang tertakluk di bawah CFA meliputi produk Microsoft dan ianya adalah kesinambungan daripada kontrak pusat MLA yang telah tamat.

11. Agensi manakah yang layak menggunakan CFA?

PKPA Bil. 1/2021

Pemakaian pekeliling ini terpakai kepada semua agensi Perkhidmatan Awam Persekutuan. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan pekeliling ini dipanjangkan kepada semua:
a) Perkhidmatan Awam Negeri;
b) Pihak Berkuasa Berkanun; dan
c) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

SPA Bil. 3/2015

Surat Pekeliling Am ini terpakai kepada semua agensi Sektor Awam bagi semua projek ICT yang dibiayai oleh peruntukan kewangan Persekutuan atau projek ICT yang dilaksanakan melalui kaedah Private Finance Initiative (PFI)/ Public-Private Partnership (PPP).

Agensi perlu merujuk PKPA Bil.1/2021 dan SPA Bil.3/2015

12. Adakah semua Agensi Sektor Awam perlu memohon kelulusan/ pengesahan kepada MAMPU bagi pelaksanaan/pengecualian pengkomputeran awan?

Ya.

13. Adakah agensi perlu melaksanakan klasifikasi data terlebih dahulu sebelum memohon perkhidmatan Government Hybrid Cloud (GHC)?

Ya. Klasifikasi data penting bagi menentukan jenis pengkomputeran awan yang boleh digunakan, sama ada public cloud (GHC), private cloud (PDSA) atau pusat data agensi sendiri.

14. Apakah ciri-ciri keselamatan tambahan yang perlu dilakukan oleh pihak Agensi bagi perkhidmatan pengkomputeran awan terutamanya bagi data terperingkat?

Agensi perlu menjalankan penilaian risiko keselamatan maklumat agar teknologi untuk melindungi data rahsia rasmi dikenal pasti di semua peringkat pemprosesan (data-dalam-simpanan, data-dalam-pergerakan dan data-dalam-penggunaan) di pengkomputeran awan.

>> Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX)
1. Apa itu Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) ?

Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) ialah ekosistem perkongsian data yang merangkumi tadbir urus digital dan platform perkongsian data terjamin untuk memperkasa dan meningkatkan perkhidmatan dalam talian sepenuhnya ke arah kerajaan berpacukan data. Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsi dengan lebih efisien dan selamat.

2. Apakah ciri-ciri MyGDX ?

i. Arkitektur Teragih yang Mampan – Ketersediaan perkhidmatan yang berdaya tahan dalam menangani risiko kegagalan operasi

ii. Pengurusan dan Pemantauan Berpusat – Pengurusan ekosistem dan pemantauan prestasi transaksi perkongsian data secara digital

iii. Keselamatan dan Piawaian Data – Infrastruktur dan perkongsian data yang selamat

iv. Kebolehskalaan Perluasan – Pemasangan di agensi dilaksanakan dengan mudah dan singkat tanpa menggangu perkhidmatan

 

3. Apakah faedah-faedah yang boleh diperoleh apabila menggunakan MyGDX ?

Faedah-faedah yang boleh diperoleh apabila menggunakan MyGDX ialah:

i.  Integrasi data mudah dan pantas
ii.Jaringan meluas merentas agensi
iii. Menambah nilai perkhidmatan dan agensi
iv. Data yang tepat, terkini dan sumber yang sah
v. Data yang terjamin
vi. Data diakses dan diproses lebih efisien

 

4. Apakah teknologi yang digunakan oleh MyGDX ?

Teknologi yang digunakan oleh MyGDX ialah Unified eXchanged Platform (UXP) keluaran Cybernetica AS, Estonia

5. Bagaimanakah arkitektur MyGDX ?

 

arkitektur mygdx

MyGDX Governing Authority (GA) terdiri daripada komponen Registry, Monitoring, Security Server, Trust Service, Directory dan Portal yang ditempatkan di MAMPU, JPM. GA berperanan untuk mengurus dan memantau pelaksanaan serta perluasan ekosistem MyGDX di semua agensi.

Setiap agensi mempunyai komponen UXP Security Server dan UXP Connector. Komponen UXP Security Server berperanan sebagai gateway perkongsian data di antara Agensi Pembekal Data dan Agensi Pengguna. Manakala UXP Connector merupakan alat pembangunan Application Programming Interface (API). UXP Connector akan dihubungkan kepada pangkalan data bagi tujuan integrasi data secara real time (S2S) dan secara pukal dalam bentuk fail seperti video, audio, pdf, imej dan lain-lain.

6. Apakah komponen MyGDX yang dipasang di agensi ?

Komponen MyGDX yang akan dipasang di agensi ialah UXP Security Server dan UXP Connector.

7. Bagaimana MyGDX menjamin keselamatan data ?

Platform MyGDX telah dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan seperti berikut :

i. Menggunakan sijil digital SSL/TLS bagi komunikasi dan RSA bagi penandatanganan mesej transaksi

ii. Secure Posture Assessment (SPA) dan Penetration Test (Pen-test)

iii. Agensi berdaftar dan mempunyai sijil digital yang telah ditentusahkan

iv. Teknologi penyulitan data semasa penghantaran

v. Sijil digital pengguna digunakan oleh portal bagi menentusahkan individu

vi. API endpoint URL localization bagi mengelakkan pendedahan URL sebenar

8. Adakah pengujian capaian rangkaian sesuatu yang perlu dilakukan ?

Ujian capaian dan keselamatan rangkaian seperti Security Performance Assessment (SPA) dan Performance Test perlu dilaksanakan ke atas server yang terlibat dalam ekosistem MyGDX.

9. Apakah keperluan keselamatan yang perlu dipatuhi oleh agensi untuk menggunakan MyGDX ?

Semua server agensi yang akses ke MyGDX perlu dilengkapi dengan Secure Socket Layer (SSL) yang boleh dimohon melalui Pasukan GPKI MAMPU.

10. Apakah ciri keselamatan tambahan MyGDX ?

Setiap agensi akan dibekalkan dengan satu Sijil MyGPKI kepada seorang Pentadbir Agensi. Hanya Username pentadbir agensi ini boleh memohon Langganan Data melalui MyGDX.

11. Bolehkah API yang diterima oleh Agensi Pengguna digunakan pada aplikasi lain?

Setiap sistem aplikasi yang diberikan kebenaran perlu didaftarkan dalam Security Server agensi. Justeru, API ini tidak boleh digunakan oleh sistem aplikasi lain yang tidak didaftarkan.

12. Bagaimana saya ingin mendaftar ke Portal MyGDX ?

Anda perlu mendaftar di portal ini dengan klik di LOG MASUK/DAFTAR    (https://www.mygdx.gov.my/ms/login) . Kemudian klik di Daftar Akaun (https://www.mygdx.gov.my/ms/register) dan mengisi semua maklumat berkaitan. Jika anda Pengguna, sila muat naik Kad Staf sebagai dokumen sokongan. Sekiranya anda dilantik sebagai Pentadbir Agensi atau Pelulus Agensi, sila muat naik surat rasmi agensi sebagai dokumen sokongan.  Klik di sini untuk contoh surat rasmi agensi (https://www.mygdx.gov.my/uploads/SOP/1689299195.Contoh%20Surat%20Permohonan%20Pendaftaran%20Pengguna%20MyGDX.pdf).  Anda akan menerima pengesahan e-mel pendaftaran pengguna setelah Pentadbir MyGDX meluluskan pendaftaran anda. Klik di sini untuk Panduan Daftar Pengguna (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mygdx.malaysia.gov.my/uploads//SOP/1616652595.Panduan%20Daftar%20Pengguna.pdf). Pengguna digalakkan menggunakan browser Mozilla Firefox bagi tujuan permohonan pendaftaran. Saiz dokumen sokongan yang dibenarkan untuk dimuat naik adalah maksimum 2MB. Format dokumen yang dibenarkan adalah PDF, JPEG, JPG, dan PNG.

13. Bagaimanakah agensi ingin menyertai platform perkongsian data merentas agensi Kerajaan melalui MyGDX ?

Ketua Agensi perlu menghantar surat permohonan secara rasmi kepada Ketua Pengarah MAMPU dengan menyatakan hasrat untuk menyertai ekosistem perkongsian data melalui MyGDX dalam merealisasikan usaha meningkatkan prestasi sistem dan penyampaian perkhidmatan Kerajaan. Klik di sini untuk contoh surat rasmi permohonan menyertai platform perkongsian data (https://www.mygdx.gov.my/uploads/SOP/1689130064.Contoh%20Surat%20Rasmi%20Menyertai%20MyGDX.pdf).

14. Apakah jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh MyGDX ?

MyGDX menawarkan platform perkongsian data yang memudahkan agensi untuk berkongsi dan mencapai data dari agensi lain.

15. Apakah jenis data yang boleh dikongsi dalam MyGDX ?

Semua peringkat data boleh dikongsi dalam MyGDX. Namun Data Terbuka perlu juga dikongsi di Portal Data Terbuka Sektor Awam.

16. Bagaimana cara untuk melanggan servis di dalam portal ini ?

Pentadbir Agensi (dengan Sijil MyGPKI) haruslah mendaftar masuk menggunakan ID (No. MyKad) yang telah didaftarkan dan memilih servis yang dikehendaki untuk dilanggan (berserta dokumen sokongan surat permohonan rasmi). Pentadbir Agensi Pembekal perlu menyemak permohonan sebelum diluluskan. Sekiranya permohonan telah Lengkap, Pelulus Agensi Pembekal perlu meluluskan permohonan. Setelah mendapat kelulusan, barulah pengguna boleh membuat permohonan langganan data.

17. Bagaimanakah caranya permohonan langganan diproses ?

Setelah Agensi Pengguna memohon langganan servis, Agensi Pembekal akan memproses permohonan tersebut. Permohonan langganan servis hanya perlu dilakukan sekali sahaja bagi setiap servis untuk agensi yang sama . Setelah selesai permohonan langganan servis, agensi pengguna perlu membuat permohonan langganan data bagi servis tersebut. Semua proses akan dilakukan oleh Pentadbir Agensi Pengguna, Pentadbir Agensi Pembekal dan Pelulus Agensi Pembekal. Hanya pengguna yang mempunyai peranan ini sahaja dibenarkan untuk memohon dan memproses permohonan langganan.

18. Bagaimana kaedah permohonan data oleh agensi pengguna ?

Setelah langganan servis diluluskan, Pentadbir Agensi perlu membuat permohonan langganan data. Syarat langganan data adalah pihak agensi perlu selesai proses on-boarding dimana kelengkapan Pelayan, Security Server (SS) dan SSL menepati keperluan yang telah ditetapkan oleh MyGDX. Pentadbir Agensi juga perlu mempunyai Sijil MyGPKI sewaktu membuat permohonan. Selepas permohonan diluluskan di dalam portal, Pentadbir Agensi Pengguna perlu mendaftar subsistem yang akan menggunakan servis tersebut di dalam Security Server agensi pengguna. Pentadbir Agensi Pembekal juga perlu memberi kebenaran capaian data kepada subsistem agensi pengguna yang akan melanggan servis tersebut di dalam Security Server agensi pembekal. Selesai proses pada kedua-dua Security Server agensi, Pentadbir Integrasi MyGDX akan menyemak keseluruhan permohonan dan akan membuat kelulusan Selesai barulah langganan data boleh dilakukan.

19. Bagaimanakah agensi ingin memohon data baharu yang tiada dalam katalog servis/data MyGDX ?

Pentadbir Agensi boleh memohon data baharu melalui Portal MyGDX dengan mencadangkan nama servis baharu dan semua nama medan (parameter) diperlukan. Klik di sini untuk contoh surat rasmi permohonan data (https://www.mygdx.gov.my/uploads/SOP/1688437363.Surat%20Rasmi%20Permohonan%20Integrasi%20Data.pdf)

20. Bagaimana MyGDX memproses permohonan data baharu ?

Pentadbir MyGDX akan menyemak nama servis dan surat permohonan rasmi bagi menentukan agensi pemilik data. Permohonan ini akan disalurkan kepada Pentadbir Agensi pembekal untuk diproses. Sekiranya agensi pembekal bersetuju, web servis akan dibangunkan dan diuji integrasi bersama pasukan MyGDX. Setelah pengujian, servis ini akan didaftarkan dalam Katalog Servis/Data MyGDX dan boleh dimohon oleh agensi lain.

>> Format Baharu Kepala Surat
1. Berapakah format kepala surat yang agensi boleh ada?

Format baharu kepala surat Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan meliputi dua (2) jenis kepala surat iaitu Kepala Surat Umum Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan dan Kepala Surat Ketua Jabatan/Agensi Persekutuan. Bagi Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan yang berurusan dengan agensi-agensi di luar negara, Kementerian/Jabatan/ Agensi Persekutuan berkenaan dibenarkan menggunakan kepala surat dwibahasa.

2. Adakah format penghantaran melalui e-mel juga juga tertakluk kepada Surat Pekeliling Am ini?

Format kepala surat yang dinyatakan dalam Panduan ini hanya terpakai bagi surat rasmi Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan yang dihantar melalui pos, penghantaran tangan atau faksimili. Penggunaan saluran komunikasi rasmi Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan yang dihantar melalui mel elektronik atau e-mel adalah tertakluk kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003: “Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan” bertarikh 28 November 2003.

3. Adakah agensi perlu menggantikan kepala surat sedia ada dengan format kepala surat baharu secara serta-merta?

Surat Pekeliling Am ini adalah berkuatkuasa mulai 13 Februari 2013. Akan tetapi, bagi mengelakkan pembaziran, penggunaan format dan reka bentuk kepala surat yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Am ini boleh dilaksanakan secara berperingkat-peringkat iaitu apabila Kementerian/ Jabatan/Agensi Persekutuan telah menghabiskan simpanan kepala surat sedia ada

4. Adakah Surat Pekeliling Am ini terpakai kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri dan Badan Berkanun?

Surat Pekeliling Am ini dipanjangkan kepada PBT, PSUK Negeri dan Badan Berkanun untuk rujukan mereka dan tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. Pemakaian Lambang Kerajaan Persekutuan hendaklah mematuhi Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2005 bertarikh 7 April 2005. (Lambang Kerajaan Persekutuan hanya boleh diguna pakai oleh Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan sahaja).

5. Adakah pengecualian pemakaian Surat Pekeliling Am ini diberikan kepada mana-mana agensi?

Pengecualian pemakaian Surat Pekeliling Am ini boleh diberikan kepada Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan tertentu yang mana perkhidmatan terasnya berkaitan dengan hal ehwal keselamatan dan pertahanan negara. Kelonggaran diberikan untuk tidak membekalkan maklumat seperti yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Am ini (Contoh: alamat penuh, no. telefon, dan lain-lain maklumat komunikasi).

6. Siapa yang boleh menggunakan Lambang Kerajaan Persekutuan?

Penggunaan Lambang Kerajaan Persekutuan adalah tertakluk kepada Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2005: Pemakaian Lambang Kerajaan Persekutuan. Penggunaannya adalah dihadkan kepada Kementerian, Jabatan dan Pegawai-pegawai Kerajaan Persekutuan. Pihak Berkuasa Tempatan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan atau Pertubuhan-pertubuhan Kebangsaan tidak boleh menggunakan Lambang Kerajaan Persekutuan. Untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan Lambang Kerajaan Persekutuan, boleh hubungi Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa, Jabatan Perdana Menteri.

7. Berapakah jenis logo yang boleh dipaparkan oleh agensi dalam kepala surat?

Format baharu kepala surat Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan hanya membenarkan agensi memaparkan dua (2) jenis logo dalam kepala surat iaitu Lambang Kerajaan Persekutuan dan logo Kementerian/Jabatan/Agensi. Jabatan/Agensi Persekutuan di bawah Kementerian boleh mengguna pakai:

i. Lambang Kerajaan Persekutuan dan logo Kementerian; atau

ii. Lambang Kerajaan Persekutuan dan logo Jabatan/Agensi Persekutuan.

Manakala bagi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri dan Badan Berkanun yang mengguna pakai Surat Pekeliling Am ini sebagai garis panduan dalam mereka bentuk dan menyediakan kepala surat agensi, agensi-agensi ini hanya boleh meletakkan logo agensi dalam kepala surat. (Pihak Berkuasa Tempatan dan Badan Berkanun atau Pertubuhan Kebangsaan tidak boleh menggunakan Lambang Kerajaan Persekutuan kecuali setelah mendapat kebenaran dari Timbalan Ketua Setiausaha Kanan, Jabatan Perdana Menteri).

>> Contoh Format Baharu Kepala Surat Mengikut Kategori

8. Adakah talian umum wajib mengguna pakai nombor Pusat Panggilan 1Malaysia (1MOCC) 03-8000 8000?

Selaras dengan penubuhan MyGCC yang bertujuan memudah cara komunikasi antara rakyat dengan agensi Kerajaan melalui konsep Single Point of Contact, MyGCC telah berkolaborasi dengan Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan yang telah mengubah suai kepada nombor telefon 03-8000 8000. Kelonggaran diberikan bagi Kepala Surat Ketua Jabatan dan tertakluk kepada penerimaannya oleh Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan sama ada menggunakan 03-8000 8000 atau talian terus Ketua Jabatan.

9. Adakah agensi boleh meletakkan logo 1Malaysia, moto agensi, kempen-kempen semasa dan anugerah serta pengiktirafan dalam kepala surat?

Agensi-agensi Kerajaan dibenarkan untuk  meletakkan logo 1Malaysia, moto agensi, kempen-kempen semasa dan anugerah serta pengiktirafan yang diterima dalam kepala surat agensi masing-masing. Kedudukan logo 1Malaysia, moto agensi, kempen-kempen semasa dan anugerah serta pengiktirafan adalah di dalam ruangan tidak melebihi 30mm di bahagian bawah surat.    

>> Program Inspektorat (Lawatan Kualiti)
1. Apa itu Lawatan Kualiti?

Lawatan Kualiti merupakan satu program yang dijalankan ke atas sebuah Jabatan / Agensi Persekutuan di Negeri Sarawak dengan bertujuan untuk memantau keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam dari segi kecekapan, responsif serta memenuhi ekspektasi pelanggan perkhidmatan. Lawatan ini melibatkan Ahli Jawatankuasa Pemandu Inovasi Agensi-Agensi Persekutuan Sarawak (JKPI).

2. Apa itu Jawatankuasa Pemandu Inovasi Agensi-Agensi Persekutuan Sarawak (JKPI)?

Jawatankuasa Pemandu Inovasi (JKPI) Agensi – Agensi Persekutuan Sarawak telah ditubuhkan pada awal tahun 2001 bagi mengenal pasti tahap pelaksanaan usaha – usaha ke arah peningkatan sistem

penyampaian perkhidmatan Kerajaan yang berterusan bagi memastikan Perkhidmatan Awam khususnya di Negeri Sarawak sentiasa efektif, efisien, kompeten dan kekal relevan sepanjang masa.

3. Apakah peranan Jawatankuasa Pemandu Inovasi Agensi-Agensi Persekutuan Sarawak (JKPI)?

i. Merangka dasar – dasar dan strategi – strategi peningkatan kualiti serta inovasi untuk memastikan Perkhidmatan Awam khususnya Persekutuan di negeri Sarawak cekap, berkesan dan responsif;

ii. Meneliti isu – isu pelaksanaan penyampaian perkhidmatan Kerajaan;

iii.     Memantau pelaksanaan keputusan – keputusan yang telah dibuat dan arahan – arahan yang dikeluarkan oleh Kerajaan berkaitan dengan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan;

iv. Melaporkan status pelaksanaan keputusan dan arahan tersebut oleh agensi – agensi Kerajaan ke peringkat lebih tinggi; dan

v. sebagai think tank bagi membincangkan isu – isu semasa dan mencari jalan penyelesaian untuk dikemukakan kepada Kerajaan.

4. Siapakah Ahli-Ahli Jawatankuasa Pemandu Inovasi Agensi-Agensi Persekutuan Sarawak (JKPI)?

i. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak (Pengerusi)
ii. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak
iii. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
iv. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak
v. Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia Kontinjen Sarawak
vi. Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sarawak
vii.  Perbendaharaan Malaysia Sarawak
viii. Jabatan Audit Negara Negeri Sarawak
ix. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak
x. Jabatan Imigresen Malaysia Negeria Sarawak
xi. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kampus Wilayah Sarawak
xii. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Sarawak
xiii. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sarawak
xiv.Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Cawangan Sarawak
xv. Perbadanan Produktiviti Negara Sarawak
xvi.Biro Perpaduan Awam Negeri Sarawak

5. Apakah metodologi Lawatan Kualiti?

i. Membincang perkhidmatan yang diberikan oleh jabatan di bahagian – bahagian di Negeri Sarawak termasuk aktiviti yang dijalankan dan kemudahan¬ yang disediakan kepada pelanggan;
ii. Mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jabatan;
iii. Membuat lawatan ke agensi berkenaan di pejabat peringkat bahagian yang terpilih; dan
iv. Menyediakan laporan dan membuat cadangan penambahbaikan bagi mengatasi masalah yang dikenal pasti untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan.

6. Apakah objektif pelaksanaan Lawatan Kualiti?

Lawatan Kualiti merupakan satu program yang dijalankan ke atas sebuah Jabatan / Agensi Persekutuan di Negeri Sarawak dengan tujuan untuk mengenal pasti tahap perkhidmatan dan fasiliti Agensi Persekutuan di Sarawak pada tahap yang baik, efisien, responsif serta memenuhi ekspektasi pelanggan.   

7. Apakah kriteria yang digunakan dalam pemilihan agensi persekutuan di Sarawak untuk lawatan kualiti dilaksanakan?

Pemilihan tempat lawatan kualiti adalah tertakluk kepada cadangan urusetia program, cadangan ahli Mesyuarat JKPI, aduan pelanggan yang diterima oleh Biro Pengaduan Awam (BPA) Negeri Sarawak serta isu – isu semasa yang diperolehi melalui petikan/ perkara dibangkitkan oleh YAB Perdana Menteri/ Kabinet, laporan kerosakan/daif di medium rasmi media dan lain-lain medium yang dipercayai.

8. Siapakah yang meluluskan lawatan kualiti tersebut?

Kertas Cadangan Lawatan Kualiti akan diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Inovasi Agensi-Agensi Persekutuan (JKPI) untuk kelulusan.

9. Siapakah Urus Setia Lawatan Kualiti tersebut?

MAMPU Sarawak.

10. Adakah Agensi yang dilawati boleh mengutarakan apa-apa permasalahan/ isu semasa Lawatan?

Ya. Setiap isu akan dibincangkan ketika lawatan untuk tindakan segera atau tindakan lanjut.

11. Adakah Laporan Lawatan tersebut akan dimaklumkan kepada agensi dilawat?

Laporan Lawatan Kualiti akan dimaklumkan kepada agensi dilawat dan ahli-ahli JKPI dalam tempoh masa 7 hari selepas laporan tersebut diluluskan. Selain itu, maklum balas tersebut juga akan dilaporkan dalam Mesyuarat JKPI.

12. Berapa lama masa yang diperlukan untuk Lawatan Kualiti dilaksanakan?

Kebiasaanya, Lawatan Kualiti diadakan dalam tempoh setengah hari atau sehari.

13. Adakah Agensi yang dilawat perlu mengemukakan maklum balas berkaitan dengan penemuan atau cadangan penambahbaikan yang dinyatakan dalam laporan?

Ya, Agensi yang dilawat perlu mengemukakan tindakan penambahbaikan yang diambil dalam tempoh masa satu (1) bulan dari tarikh surat makluman laporan dikeluarkan.

>> Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dan EKSA DIY
1. Apakah itu EKSA?

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) merupakan inisiatif penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam (Sisih, Susun, Sapu, Seragam, Sentiasa Amal) yang telah diperkenalkan mulai tahun 2014 dengan bertujuan mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti secara sistematik dan praktikal.

2. Apakah EKSA Kendiri?

EKSA Kendiri merupakan satu program penilaian kendiri yang dilaksanakan oleh Agensi Induk terhadap agensi di bawah seliaannya.

3. Apakah perbezaan di antara EKSA dan Amalan 5S?

Perbezaan di antara EKSA dan Amalan 5S adalah seperti di jadual yang berikut:

JAWAPAN

 

Perbezaan di antara EKSA dan Amalan 5S adalah seperti di jadual yang berikut:

 

 

EKSA

Amalan 5S

Pemilik Program

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

Tempoh Sah Laku

2 tahun

1 tahun

Bayaran Dikenakan

Tiada

Ya

         

4. Apakah kriteria untuk menjadi seorang Champion EKSA?

Kriteria untuk menjadi seorang Champion EKSA adalah seperti yang berikut:

i.  Penjawat awam yang bertaraf tetap.
ii. Terdiri daripada gred 29 dan ke atas.
iii. Telah disahkan di dalam perkhidmatan.
iv. Bebas daripada tindakan tatatertib.
v. Berminat untuk terlibat dalam program EKSA dan EKSA Kendiri.
vi. Telah mendapat kebenaran Ketua Jabatan.
vii. Memperoleh pentauliahan daripada MAMPU.

5. Berapakah tempoh sah laku sijil pentauliahan Champion EKSA?

Tempoh sah sijil pentauliahan Champion EKSA adalah tiga (3) tahun

6. Apakah yang dimaksudkan dengan Agensi Induk dan Agensi Seliaan?

Agensi Induk merujuk kepada ibu pejabat agensi sektor awam di bawah kategori Kementerian (Persekutuan dan Negeri), Agensi Pusat dan Jabatan Utama (APJU), Agensi Barisan Hadapan (ABH) dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (PSUK). Manakala Agensi Seliaan merujuk kepada jabatan/ agensi/ cawangan/ daerah di bawah seliaan Agensi Induk yang dinyatakan di atas.

7. Adakah dibenarkan untuk mewujudkan jawatankuasa EKSA tambahan selain daripada yang sedia ada

Boleh. Namun, agensi hendaklah menjelaskan peranan jawatankuasa tambahan tersebut dengan jelas agar tidak bertindih dengan jawatankuasa yang sedia ada.

8. Apakah dokumen yang diperlukan oleh agensi untuk mengemukakan permohonan pensijilan EKSA?

Dokumen yang perlu dikemukakan oleh agensi untuk permohonan pensijilan EKSA daripada MAMPU/ Agensi Induk adalah seperti yang berikut:

i. Surat Permohonan Pensijilan EKSA Jabatan.
ii. Slaid Pelaksanaan EKSA di Jabatan.
iii. Laporan Audit Dalam EKSA Jabatan (Dua kali Audit Dalam yang mencapai 80% dan ke atas).
iv. Pelan Lokasi EKSA di Jabatan.
v.  Pelan Zon EKSA.
vi. Garis Panduan EKSA Jabatan.
vii. Senarai kawasan/ lokasi yang dikecualikan untuk pengauditan.
viii.Pengesahan persetujuan atau kebenaran bertulis daripada Agensi Induk (bagi Agensi Seliaan).

9. Adakah agensi seliaan dibenarkan untuk menjemput MAMPU/ Champion EKSA melaksanakan audit pensijilan EKSA?

Ya, boleh. Sekiranya Agensi Induk tidak mempunyai Champion dan Juruaudit yang bertauliah, Agensi Seliaan boleh menjemput pihak MAMPU/ Champion EKSA untuk melaksanakan audit pensijilan EKSA dengan persetujuan atau kebenaran bertulis daripada Agensi Induk.

10. Berapakah jumlah orang juruaudit yang akan hadir untuk pengauditan EKSA sesebuah agensi?

Jumlah pasukan juruaudit adalah tertakluk kepada bilangan zon yang terdapat di agensi.

11. Agensi telah melaksanakan dua kali Audit Dalam. Namun, salah satu audit dalam tidak mencapai 80% dan ke atas. Apakah yang perlu dilakukan oleh agensi bagi membolehkan agensi memohon audit pensijilan EKSA?

Sekiranya salah satu Audit Dalam tidak mencapai 80% dan ke atas, agensi hendaklah melaksanakan Audit Dalam Ketiga dan memastikan audit dalam seterusnya memperoleh markah 80% dan ke atas.

12. Sekiranya Agensi Induk telah tamat tempoh sah sijil EKSA, adakah agensi Induk dibenarkan untuk melaksanakan audit pensijilan EKSA ke atas agensi seliaan?

Tidak. Agensi Induk yang telah tamat tempoh sah sijil EKSA tidak dibenarkan unutk melaksanakan audit pensijilan ke atas agensi seliaan. Namun, Agensi Induk dibenarkan melaksanakan audit dengan syarat Agensi Induk mengambil inisiatif untuk memperbaharui sijil EKSA dalam tempoh enam bulan selepas tarikh sijil tamat.

13. Berapakah tempoh masa yang diberikan kepada agensi yang diaudit untuk mengemukakan maklum balas penambahbaikan kepda pasukan juruaudit?

Agensi perlu mengemukakan maklum balas penambahbaikan kepada pasukan juruaudit dalam tempoh masa 3 hari bekerja dari tarikh mesyuarat penutup audit (Exit Conference) dilaksanakan.

14. Agensi telah mempunyai sijil EKSA dan telah tamat tempoh pada tahun 2018. Adakah agensi boleh memohon pensijilan baharu?

Tidak. Memandangkan agensi telah mempunyai sijil EKSA terlebih dahulu, agensi hanya boleh mengemukakan permohonan pensijilan semula EKSA

15. Agensi telah menerima sijil EKSA pada tahun 2022. Bilakah agensi perlu mengemukakan laporan penilaian kendiri kepada MAMPU/ Agensi Induk?

Agensi hendaklah mengemukakan laporan penilaian kendiri kepada MAMPU/ Agensi Induk dalam tempoh dua bulan selepas satu tahun memperoleh pensijilan EKSA berdasarkan format laporan yang diberikan.

16. Adakah agensi perlu mengemukakan laporan penilaian kendiri untuk tahun kedua dan berikutnya sekiranya agensi tidak sempat memperbaharui sijil EKSA selepas tamat tempoh sah sijil?

Tidak perlu. Agensi hanya perlu melaksanakan audit dalam dua kali setahun sahaja.

17. Agensi mempunyai ruang kawasan yang besar dan ruang kerja yang banyak. Adakah agensi dibenarkan untuk memohon sebahagian kawasan atau ruang kerja diauditkan sahaja?

Tidak. Semua zon dan ruang kerja di agensi akan diaudit oleh juruaudit semasa audit pensijilan EKSA.

18. Agensi mempunyai beberapa bangunan di kawasan yang berbeza. Adakah audit pensijilan EKSA akan merangkumi kesemua kawasan agensi?

Ya. Audit pensijilan EKSA akan dilaksanakan ke atas semua kawasan yang di bawah seliaan agensi yang diaudit.

19. Ruang kerja agensi terdiri daripada lima bahagian dan ditempatkan di bawah dua aras. Apakah cadangan pembahagian zon bagi agensi di atas?

Pembahagian zon bagi agensi boleh ditentukan melalui bahagian mengikut carta organisasi atau aras/ tingkat lokasi fizikal.

20. Apakah syarat yang dibenarkan bagi agensi untuk memohon pengecualian kawasan pengauditan semasa pensijilan audit EKSA?

Lokasi yang dibenarkan untuk pengecualian pengauditan adalah kawasan yang masih di dalam tempoh penyelenggaraan atau pengubahsuaian; Kawasan larangan atau tempat menyimpan rahsia besar atau sulit yang memerlukan kelulusan rumit untuk akses semasa audit pensijilan EKSA dilaksanakan. Walau bagaimanapun, pengecualian ini tertakluk kepada budi bicara pasukan juruaudit.

21. Bagaimanakah permohonan pengecualian tersebut boleh dikemukakan kepada MAMPU/ Agensi Induk?

Permohonan pengecualian kawasan pengauditan boleh dikemukakan kepada pasukan juruaudit semasa penghantaran permohonan audit pensijilan EKSA atau sebelum audit pensijilan EKSA bermula.

22. Apakah kategori pensijilan EKSA yang akan agensi peroleh selepas audit EKSA dilaksanakan?

Agensi akan menerima sijil EKSA dengan kategori Cemerlang (90.00% – 100.00%) atau Baik (80.00% – 89.99%). Sekiranya agensi mendapat markah kurang daripada 80%, agensi tidak layak untuk pensijilan EKSA.

23. Tempoh sah sijil EKSA agensi telah tamat pada tahun 2019 dan agensi ingin mengemukakan permohonan pengauditan EKSA pada tahun 2023. Berapa tahun dokumentasi agensi perlu disediakan semasa pengauditan?

Memandangkan tempoh sah sijil EKSA agensi telah tamat pada tahun 2019, ini bermakna agensi telah melaksanakan audit EKSA pada tahun 2017. Oleh yang demikian, untuk pengauditan EKSA pada tahun 2023, agensi perlu mengemukakan laporan dokumentasi bermula daripada tahun auditan sebelumnya iaitu tahun 2017 sehingga tahun semasa.

24. Dimanakah maklumat berkenaan status pelaksanaan EKSA di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan boleh diperolehi?

Maklumat berkenaan status pelaksanan EKSA di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan boleh diperolehi melalui pautan ini: https://lookerstudio.google.com/reporting/1IteUOznRQlvv9MWN7ocqWeaKb0NtMHu3/page/Tsg7?s=lIhqLSLMDXA

>> Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah (iSAS)
1. Adakah program khusus MAMPU yang mengiktiraf hasil inovasi penjawat awam di Sabah?

Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah atau juga lebih sinonim dengan nama iSAS adalah satu-satunya program usaha sama antara Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Sabah yang berobjektif untuk memupuk pembudayaan inovasi dalam kalangan penjawat awam di Sabah. Ia juga merupakan platform tunggal yang mengangkat serta mengiktiraf hasil inovasi yang berjaya memberi impak yang signifikan yang dihasilkan oleh penjawat awam di Sabah.

 

Memandangkan program iSAS ini merupakan program usaha sama antara Kerajaan Negeri, penganjuran pertandingan inovasi sentiasa berubah mengikut keperluan semasa dan akan diputuskan oleh Jawatankuasa Pemandu iSAS yang dipengerusikan secara bersama oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah serta Setiausaha Persekutuan Sabah.

2. Sekiranya saya berminat untuk menyertai pertandingan iSAS, di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan penganjuran iSAS?

Penjawat awam di Sabah yang berminat untuk menyertai iSAS bolehlah melayari laman iSAS melalui pautan berikut: https://sites.google.com/view/isas2023/utama

>> Perancangan ICT
1. Apakah tujuan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Agensi?

Tujuan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) agensi adalah seperti berikut:
Menentukan halatuju perancangan dan strategi pembangunan dan pelaksanaan projek-projek ICT untuk menyokong bisnes teras agensi sektor awam; Mengelakkan projek ICT dilaksanakan secara ad-hoc tanpa perancangan yang teliti; Memastikan pembangunan ICT di agensi selari dengan Pelan Strategik ICT Sektor Awam secara khusus dan agenda pembangunan Negara secara amnya.

2. Adakah Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) akan memberi faedah kepada agensi?

Ya. Dengan adanya PSP, agensi dapat merancang projek-projek ICT bagi menyokong objektif sesuatu agensi. Di dalam proses penyediaan PSP, penilaian persekitaran bisnes dan ICT agensi akan dibuat. Perancangan juga dibuat berdasarkan input dari pengguna.

3. Berapa lamakah jangkamasa perancangan PSP agensi?

PSP agensi disyorkan meliputi perancangan ICT bagi 3-5 tahun. PSP agensi adalah dokumen yang perlu dikemaskini mengikut perancangan semasa dan perlu disediakan secara berterusan. Adalah dicadangkan agar agensi melaksanakan Kajian Separuh Penggal (KSP) ke atas PSP mereka atau pun apabila terdapat perubahan kepada strategi bisnes agensi.

4. Perlukah agensi memohon kelulusan dari Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA) di MAMPU bagi projek-projek ICT yang dinyatakan di dalam Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Agensi?

Ya. Agensi-agensi perlu mengemukakan permohonan perolehan ICT mereka kepada JTISA di MAMPU untuk kelulusan walaupun telah dinyatakan di dalam PSP. JTISA akan merujuk kepada PSP agensi untuk memastikan projek-projek berkaitan termasuk di dalam perancangan agensi.

5. Bagaimanakah ISP disediakan bagi sebuah Kementerian yang mempunyai beberapa agensi di bawahnya? Adakah mencukupi satu ISP yang bersepadu disediakan bagi Kementerian dan semua agensinya, atau setiap agensi menyediakan ISP yang berasingan?

Penyediaan ISP bagi Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya digalakkan dijalankan secara bersepadu untuk memastikan ia selari. Berdasarkan norma bisnes Kementerian yang lebih kepada polisi dan dasar manakala norma bisnes agensi yang lebih bersifat pengoperasian, Kementerian dan agensi perlu mempunyai ISP yang berasingan. Walau bagaimanapun agensi perlu memastikan ISPnya selari dengan ISP Kementerian dan mempunyai hubung kait.

6. Bolehkah agensi membangunkan ISP secara dalaman atau perlu menggunakan khidmat perunding?

Ya. Agensi boleh membangunkan ISP mereka sendiri secara dalaman atau pun menggunakan khidmat perunding. Agensi perlu merujuk kepada Surat Pekeliling Perbendaharan Bil 3 Tahun 1995 untuk mematuhi prosedur mendapatkan khidmat perunding bagi membangunkan ISP.

7. Berapakah anggaran kos penyediaan sesuatu ISP?

Kos penyediaan ISP adalah bergantung pada skop yang dirangkumi oleh kajian tersebut.

8. Apakah fungsi Jawatankuasa Teknikal IT (JTIT)?

Fungsi utama jawatankuasa ini ialah untuk meneliti dan memberikan pandangan teknikal ke atas projek-projek ICT yang dicadangkan oleh agensi-agensi bertujuan untuk memperoleh sistem, perkakasan dan perisian ICT .

9. Apakah fungsi Jawatankuasa Teknikal IT (JTIT)?

Keahlian JTIT
Pengerusi:
Ketua Pengarah MAMPU
Ahli Tetap:
1. Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU
2. Pengarah Bahagian Pembangunan Kerajaan Elektronik, MAMPU
3. Pengarah Bahagian Keselamatan ICT, MAMPU
4. Wakil Unit Perancang Ekonomi
5. Wakil Jabatan Perkhidmatan Awam
6. Wakil Jabatan Audit Negara
7. Wakil Kementerian Kewangan
8. 3 orang pakar ICT dari sektor awam.

Urus Setia: Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU

10. Bagaimana cara mengemukakan permohonan?

Kertas permohonan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT di peringkat Kementerian. Permohonan yang diluluskan hendaklah dikemukakan kepada Urus setia JTIT di MAMPU.
Permohonan yang bernilai kurang daripada RM2.5 juta akan dipertimbangkan oleh Urus setia JTIT. Permohonan yang akan dibawa untuk pertimbangan JTIT (RM2.5juta atau lebih) hendaklah dikemukakan kepada urus setia selewat-lewatnya 3 minggu sebelum dari tarikh mesyuarat JTIT yang ditetapkan.
Format kertas permohonan hendaklah berpandukan kepada Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2000:Peranan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawah Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK)- Lampiran D .

11. Apakah alamat Urus setia JTIT?

Kertas permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada:
Urus setia JTIT
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 5, Blok B1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA
(u.p: Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT)

12. Apakah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian sebelum kertas cadangan projek ICT dikemukakan?

Agensi perlu memastikan cadangan projek ICT dibuat secara terancang dan telah mendapat kelulusan daripada jawatankuasa berkaitan Agensi masing-masing. Peruntukan yang mencukupi bagi pelaksanaan projek juga hendaklah disediakan.

13. Bagaimana aplikasi Perkongsian Pintar ini boleh menjimatkan kos pembangunan sistem di agensi saya?

Perkongsian Pintar membolehkan agensi-agensi berkongsi aplikasi sistem yang memenuhi spesifikasi keperluan agensi masing-masing secara percuma. Bayaran hanya akan dikenakan untuk perkhidmatan vendor sahaja sekiranya sistem dibangunkan oleh vendor.

14. Apa arah tuju Kerajaan mengenai penggunaan Open Source?

MAMPU akan menyediakan satu pelan pelaksanaan Linux/OSS di sektor awam. Pelan tersebut akan menggariskan arah tuju strategik dan rangka kerja bagi pelaksanaan secara berperingkat supaya objektif kerajaan melaksanakan Linux/OSS tercapai.Dalam penyediaan pelan tersebut, thrust areas, projek pilot, keperluan sokongan teknikal dan tindakan yang harus diambil bagi melaksanakan Linux/OSS di sektor awam juga akan dikenalpasti.

15. Adakah sesuatu dasar telah digubal mengenai penggunaan Open Source?

Kerajaan telah bersetuju dengan penggunaan Open Source dalam sektor awam dan MAMPU sedang berusaha melaksanakan keputusan tersebut. Diantara langkah-langkah yang akan diambil oleh MAMPU ialah penentuan dasar dan piawaian yang berpatutan dan seterusnya mengedarkan pekeliling dan garispanduan berkaitan pelaksanaan Linux/OSS kepada agensi sektor awam.

16. Adakah semua agensi sektor awam dikehendaki menggunakan Open Source?

Agensi Kerajaan digalakkan mempertimbangkan penggunaan Open Source di mana ia boleh menyumbangkan kepada pencapaian objektif kerajaan melaksanakan Linux/OSS. Rancangan dan tindakan berkaitan yang diambil oleh agensi harus mengikut prinsip-prinsip asas dalam pelaksanaan Linux/OSS.

17. Apa tanggungjawab seorang CDO?

Terma rujukan seorang CDO ialah seperti berikut:
a. Meneraju inisiatif pendigitalan di kementerian/agensi melalui penggunaan data, analitis dan teknologi digital.
b. Mewujudkan budaya berpacukan data dalam sektor awam yang mengamalkan pendekatan principle-based melalui penggunaan data dan teknologi digital.
c. Mentransformasi penyampaian perkhidmatan digital di kementerian/ agensi berfokuskan pengalaman pelanggan (customer experience) yang berteraskan konsep Whole-of-Government melalui inovasi melibatkan perkongsian data, data terbuka dan teknologi baru muncul.
d. Menilai, menyelaras, memperaku keperluan perkhidmatan digital, Technical Service Design dan bajet pembangunan serta mengurus agensi sebagai pelaksana inisiatif dan projek pendigitalan.
e. Meneraju perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan:
i. Memastikan PSP agensi selari dengan PSP Sektor Awam dan Pengurusan Risiko dan Pelan Pengurusan Perubahan;
ii. Memastikan blueprint Enterprise Architecture (EA) agensi tersedia; dan
iii. Memantapkan struktur tadbir urus pendigitalan agensi & menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global.
f. Melaporkan pelaksanaan dan kemajuan transformasi pendigitalan kepada YBhg. Ketua Setiausaha Negara sebagai Pengerusi Kluster Kerajaan di bawah Majlis Ekonomi Digital dan 4IR Negara melalui sekretariat kluster kerajaan.

18. Apakah fungsi CCC kepada masyarakat amnya?

Sebagai pusat kawal selia bandaraya yang memainkan peranan penting dalam pembangunan industri teknologi maklumat dan komunikasi ICT di Malaysia serta mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan iaitu dengan berinteraksi secara berangkaian dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam semua aspek aktiviti harian.

19. Siapakah yang bertanggungjawab mengendalikan operasi CCC?

Majlis Daerah Sepang (MDS)

>> Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dan EKSA Kendiri
1. Berapa lama tempoh pensijilan EKSA?

Tempoh sah laku sijil EKSA adalah selama dua (2) tahun.

2. Bagaimanakan cara untuk Jabatan/Agensi memohon untuk mendapatkan pensijilan EKSA?

Jabatan/Agensi yang berminat dan bersedia untuk mendapatkan pensijilan EKSA perlu mengemukakan permohonan rasmi kepada MAMPU, bersama-sama laporan audit dalam yang dibuat sebanyak dua (2) kali serta mencapai purata markah 80% ke atas. Tempoh masa antara audit dalam pertama dan audit dalam kedua mestilah 3 bulan.

3. Adakah pensijilan EKSA dibuka untuk agensi swasta?

Tidak. Pensijilan EKSA hanya diberikan kepada Jabatan/Agensi di sektor awam.

4. Adakah sebarang bayaran dikenakan untuk memperoleh pensijilan EKSA?

Tiada sebarang bayaran dikenakan ke atas Jabatan/Agensi yang berminat untuk memohon pensijilan EKSA.
Namun begitu, MAMPU memohon kerjasama setiap Jabatan/Agensi yang bercadang mendapatkan pensijilan EKSA untuk menanggung kos logistik pegawai/pasukan juruaudit EKSA yang terlibat.

5. Bagaimanakah cara untuk Jabatan/Agensi memulakan gerak kerja untuk melaksanakan EKSA?

Jabatan/Agensi boleh mendapatkan khidmat rundingan daripada Champion EKSA MAMPU yang merupakan pegawai sektor awam yang telah dilantik oleh MAMPU dan diberi tanggungjawab untuk memberikan taklimat berkenaan EKSA.

6. Adakah sebarang bayaran sekiranya ingin menggunakan khidmat Champion EKSA?

Bayaran adalah tertakluk kepada pekeliling yang berkuat kuasa berkenaan bayaran penceramah dan dibayar menggunakan peruntukan agensi.

7. Apakah itu EKSA Kendiri/ Do-It-Yourself (DIY)?

Program EKSA telah diperluaskan pemakaiannya dengan memperkenalkan EKSA Kendiri/ DIY.
Secara prinsipnya, program EKSA merupakan satu program penilaian yang dilaksanakan oleh MAMPU ke atas Agensi Induk. Manakala, program EKSA Kendiri merupakan satu program penilaian kendiri yang dilaksanakan oleh Agensi Induk terhadap agensi di bawah seliaannya.

8. Apakah itu Agensi Induk dan Agensi Seliaan?

i. Agensi Induk merujuk kepada agensi sektor awam kategori Kementerian, Agensi Pusat dan Jabatan Utama (APJU), Agensi Barisan Hadapan (ABH) dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (PSUK); dan
ii. Agensi Seliaan merujuk kepada Jabatan/Agensi/cawangan/ daerah di bawah seliaan Agensi Induk.

9. Bagaimanakah cara untuk Agensi Seliaan memohon untuk mendapatkan pensijilan EKSA Kendiri?

Agensi Seliaan yang berminat dan bersedia untuk mendapatkan pensijilan EKSA Kendiri perlu mengemukakan permohonan rasmi kepada Agensi Induk.

Dalam hal ini beberapa kriteria seperti berikut perlu dipenuhi:
i. Agensi Induk hendaklah memperoleh pensijilan EKSA kategori CEMERLANG iaitu memperoleh markah 90% dan ke atas;
ii. status pensijilan EKSA Agensi Induk adalah aktif (semasa mengemukakan permohonan pelaksanaan EKSA Kendiri kepada MAMPU);
iii. sekiranya status pensijilan EKSA Agensi Induk telah tamat, Agensi Induk masih dibenarkan melaksanakan EKSA Kendiri terhadap Agensi Seliaan dengan syarat Agensi Induk hendaklah memperbaharui pensijilan EKSA dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh sijil tamat; dan
iv. segala perbelanjaan adalah ditanggung oleh Agensi Seliaan (logistik/khidmat nasihat).

 

10. Agensi manakah yang akan mengeluarkan pensijilan EKSA dan EKSA Kendiri?

Pensijilan EKSA dan EKSA Kendiri ke atas Agensi Induk dan Agensi Seliaan dikeluarkan oleh MAMPU.

11. Bilakah Champion EKSA dan EKSA Kendiri perlu mengemukakan laporan dokumen pembuktian pelaksanaan aktiviti kepada pihak MAMPU?

Champion EKSA dan EKSA Kendiri perlu mengemukakan laporan dokumen pembuktian pelaksanaan aktiviti kepada pihak MAMPU Ibu Pejabat dua kali setahun iaitu pada minggu terakhir bulan Jun dan minggu terakhir bulan Disember selepas setahun pentauliahan diberikan dengan menggunakan template pelaporan yang disediakan di portal MAMPU.
Champion EKSA dan EKSA Kendiri hendaklah mengemukakan dokumen pembuktian kepada MAMPU Ibu Pejabat dua (2) kali setahun iaitu pada minggu terakhir bulan Jun dan minggu terakhir bulan Disember berkaitan aktiviti:
i. Memberi khidmat nasihat dan sebagai juruaudit dalam kepada Agensi Induk.
ii. Memberi khidmat nasihat, sebagai juruaudit dalam dan juruaudit pensijilan EKSA Kendiri terhadap Agensi Seliaan.
Pelaporan adalah secara dalam talian menggunakan Google Form yang disediakan oleh urus setia EKSA MAMPU dan akan dihebahkan menerusi portal MAMPU sebaik sahaja dikemaskini.
Google Form beserta format pelaporan disediakan secara atas talian.
https://forms.gle/hGEpfiyRbicV5XLD6

12. Adakah MAMPU wajib melaksanakan audit ke atas agensi seliaan yang telah diaudit oleh Agensi Induk?

MAMPU memberikan keutamaan untuk mengaudit ke atas agensi induk. MAMPU tidak wajib mengaudit agensi seliaan namun boleh membuat naziran sekiranya ada isu berkaitan pengauditan oleh Agensi Induk.

13. Adakah pertambahan tempoh masa (hari) pengauditan dibenarkan sekiranya bilangan juruaudit tidak mencukupi?

Pertambahan hari adalah dibenarkan sekiranya jumlah juruaudit tidak mencukupi bagi jumlah zon yang besar.

14. Sekiranya agensi induk/seliaan mempunyai lebih daripada 30 Zon EKSA adakah permohonan pengauditan pensijilan boleh diteruskan?

Agensi dimohon untuk membataskan jumlah zon kepada 30 sahaja bagi tujuan pengauditan.

15. Audit dalam perlu dijalankan sekurang-kurangnya dua kali dalam tempoh masa berapa lama (setahun/dua tahun)?

Audit dalam untuk persijilan semula dijalankan selepas penyediaan laporan kendiri (1 tahun). Ini bermaksud audit dalam dijalankan dalam tempoh kurang dari setahun (sebelum sijil EKSA luput tempohnya).

16. Sekiranya terdapat kes audit dalam memperoleh markah di bawah 80%, adakah audit dalam ini akan diambil kira dalam bilangan audit dalam yang wajib dilaksanakan dalam tempoh setahun/dua tahun?

Agensi digalakkan untuk mencapai keputusan audit dalam 80% secara purata sebelum membuat permohonan audit EKSA atau bagi tujuan memperbaharui pensijilan EKSA.

17. Adakah pemakluman dan pengesahan penerimaan laporan audit pensijilan agensi induk/seliaan dilaksanakan bersekali dengan makluman awal status pensijilan EKSA/EKSA Kendiri (layak atau tidak layak dipersijilkan)?

Pemakluman keputusan awal kelayakan pensijilan diberi selepas penerimaan laporan penambahbaikan daripada agensi dalam tempoh 3 hari.

18. Sekiranya kementerian/agensi hadapan/pejabat setiausaha kerajaan negeri tersebut?pusat/jabatan utama/agensi barisan hadapan/pejabat setiausaha kerajaan negeri mendapat pensijilan EKSA Kategori Cemerlang dan melaksanakan EKSA Kendiri, tetapi belum mempunyai champion yang ditauliahkan oleh MAMPU, adakah MAMPU akan mengaudit agensi seliaan kementerian/agensi pusat/jabatan utama/agensi barisan

Accordion Content

19. i) Agensi perlu mendapat berapa kali pensijilan cemerlang sebelum memohon untuk melaksanakan EKSA Kendiri? ii) Sekiranya agensi tidak mendapat cemerlang, bolehkah mereka mohon laksanakan EKSA Kendiri?

Agensi boleh melaksanakan Audit EKSA Kendiri selepas mendapat pensijilan tahap ‘CEMERLANG’ sama ada bagi pensijilan baharu (kali pertama) atau pensijilan semula.
Tidak boleh. Agensi Induk perlu memperoleh pensijilan tahap ÇEMERLANG’ bagi membolehkan agensi tersebut menjalankan audit ke atas agensi seliaan.

20. Sekiranya sijil EKSA agensi Induk telah tamat tempoh melebihi 6 bulan, adakah mereka masih boleh laksanakan EKSA Kendiri? Berapa lama tempoh maksimum diberikan oleh Agensi Induk untuk memperbahurui sijil EKSA?

Tidak boleh. Agensi Induk perlu mempunyai sijil CEMERLANG yang aktif

21. Adakah Agensi Induk/Seliaan perlu menghantar laporan kendiri pada tahun kedua dan tahun seterusnya sekiranya mereka tidak sempat memperbaharui sijil mereka selepas tamat tempoh sah laku sijil.

Berdasarkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 1 Tahun 2022, agensi dikehendaki untuk menghantar Laporan Penilaian Kendiri kepada MAMPU setahun selepas tarikh pensijilan EKSA & EKSA Kendiri. Agensi dimohon untuk mengemukakan sekurang-kurangnya dua (2) Laporan Audit Dalam selepas 2 tahun pensijilan agensi.

22. Sekiranya selepas 3 tahun atau sebelum tamat 3 tahun, champion eksa tidak ingin menjadi champion eksa, adakah champion perlu maklumkan kpd mampu berkenaan penolakan tersebut?

Champion EKSA & EKSA Kendiri perlu mengemukakan surat rasmi kepada MAMPU untuk membatalkan pentauliahan sebagai champion dengan kelulusan Ketua Jabatan.

23. Adakah setiap agensi seliaan perlu mendapat kelulusan daripada Induk baru boleh melaksanakan audit EKSA? Contohnya agensi induk belum mendapat sijil EKSA tapi agensi seliaan dah lama mengamalkan EKSA dan sekiranya agensi induk tidak meluluskan permohonan agensi seliaan atau permohonan tidak mendapat keputusan daripada agensi induk, adakah agensi tersebut boleh mendapatkan audit EKSA daripada MAMPU?

Sila rujuk Lampiran 2 dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 1 Tahun 2022 yang menerangkan beberapa scenario berhubung pensijilan EKSA & EKSA Kendiri.

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     15054
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 1370
Jumlah pelawat tahun semasa: 770762
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU

Accessibility Toolbar

SPOT-ME Senarai Keseluruhan Agensi bagi Pensijilan EKSA Number of Online Services Dasar Polisi
Freedom of Information
Dasar Privasi